Firemní IT pro 60 uživatelů za 4 dny - AC CLOUD v Asental Land

Rychlé vybudování IT infrastruktury a minimalizace nákladů za obsluhu a správu IT. Požadavky zákazníka efektivně vyřešeny prostřednictvím AC CLOUD. Veškerá rizika spojena s provozem IT přenesena na dodavatele. 

Profil zákazníka

Asental Land, s.r.o. spravuje řadu pozemků určených k budoucímu rozvoji. Pro umožnění jejich budoucího využití úzce spolupracuje s krajskou samosprávou, městy a obcemi. Tato spolupráce má mnoho podob aktivní účasti při tvorbě strategických plánů využití pozemků postižených průmyslovou činností, podílení se na projektech měst a obcí, řešení bezpečnosti, až po rozvoj infrastruktury, regionální marketing a tvorbu a společný rozvoj průmyslových zón, obytných území a rekreačních oblastí. Společnost je součástí realitní skupiny Asental Group.

Realizace 2015

Díky AC CLOUDU jsme mohli začít využívat infrastrukturu IT a firemní aplikace v řádu několika dnů.

Petr Soukup

Poradce pro IT strategii

Výchozí situace a cíle projektu

Společnost Asental Land, s.r.o. je součástí realitní skupiny Asental Group, která vznikla v roce 2014 vyčleněním ze skupiny RPG s cílem oddělit správu komerčních nemovitostí od správy bytů, kterou dlouhodobě provozuje společnost RPG Byty. Jedním z hlavních úkolů, které musela tato nová společnost na sklonku roku 2014 řešit, bylo vybudování IT infrastruktury od základů, prakticky „na zelené louce”. Nová IT infrastruktura přitom musela být uvedena do provozu velice rychle - tak, aby mohla plnohodnotně fungovat už od začátku roku 2015. Pro zákazníka byla velmi důležitá rovněž minimalizace nákladů na obsluhu a správu IT, a proto preferoval řešení, kdy nemusí budovat vlastní IT oddělení, ale bude využívat IT jako provozní službu, která mu poskytne vše potřebné.

Přínosy

  • Velmi rychlé vybudování kompletní fi remní IT infrastruktury • Nízké náklady na provoz, správu a podporu IT díky outsourcingu cloudových provozních služeb
  • Přenesení rizik na dodavatele služby
  • Transparentní pohled na náklady provozu IT s možností jejich navýšení či snížení podle aktuálních potřeb
  • Moderní platforma MS Azure Pack jako technologický základ cloudového řešení platformy AC CLOUD
  • Partner pro cloudové služby s vlastním česky hovořícím personálem se schopností poskytnout i onsite službu na území České republiky
  • Nabídka širokého spektra dalších služeb (např. design, migrace, support) a pomoc se zprovozněním infrastruktury v cloudu
  • Vysoká dostupnost cloudových služeb, garance kvality služeb
  • Cloud, služby i podpora od jednoho dodavatele

Popis řešení

Asental Land si vybral AC CLOUD

Ve výběrovém řízení zvítězila společnost AUTOCONT, která nabídla společnosti Asental Land rychlé a efektivní řešení jeho požadavků prostřednictvím své cloudové infrastruktury AC CLOUD . Zákazníka přitom zaujala zejména široká paleta cloudových možností doplněná o řadu dalších služeb, kterých chtěl využít. Důležité pro něj bylo, že AUTOCONT nenabídl pouze provozování serverové infrastruktury v cloudu, ale ucelené řešení, které splnilo jeho představy o moderním fi remním IT. Mohl tak začít využívat IT infrastrukturu a aplikace jako službu a převést většinu starostí s provozem a správou IT na poskytovatele cloudových služeb.

Přednosti řešení AC CLOUD

Cloudová řešení zpravidla kladou důraz zejména na technologický koncept - poskytování úložného prostoru, výpočetních kapacit a aplikací, ale daleko méně se již soustředí na doprovodné služby, podporu zákazníka a řešení jeho potřeb.

Nabídka AUTOCONTu jde svou komplexností nad rámec obvyklých cloudových řešení. Jejím základem je cloudové řešení AC CLOUD na platformě MS Azure, které poskytuje fi remním zákazníkům veškerou potřebnou infrastrukturu (IaaS) i aplikace (SaaS). Již zde nabízí AC CLOUD řadu inovací, jakými jsou například fi remní informační systémy lokálních výrobců (ESO9) nebo možnost zálohování do cloudu (Veeam Cloud Backup). Významné je pro zákazníky i to, že jejich data jsou uložena v datovém centru v České republice, a ne „někde v cloudu” v zemích Evropské unie či jinde ve světě.

AUTOCONT nabízí svým zákazníkům využívajícím AC CLOUD řadu dalších služeb od návrhu využívání cloudu, přes nastavení služeb a migraci zákaznických aplikací do cloudu až po provozní správu, podporu a garance. Ze strany AUTOCONTu se jedná o komplexní péči o fi remní infrastrukturu včetně koncových zařízení, zákazník má tedy jistotu, že o funkčnost jeho fi remního IT bude dobře postaráno.

Firemní IT „na zelené louce” během čtyř dnů

Na první pohled se to může zdát téměř nereálné, nicméně faktem je, že všechny nejdůležitější komponenty IT infrastruktury pro 60 uživatelů společnosti Asental Land byly implementovány během necelého týdne. V průběhu čtyř dnů jsme instalovali pro zákazníka 5 serverů, migrovali aplikace včetně provozní aplikace „Správa nemovitostí”, nastavili cloudové služby a zajistili plnou mobilitu a bezešvý provoz mezi LAN a cloudem. Službu Profi mail využíval zákazník již dříve. Asental Land tak mohl velmi rychle začít využívat fi remní IT infrastrukturu, přičemž serverová infrastruktura, úložiště, aplikace i zálohování běží kompletně v cloudu. Zákazníkovi jsme poskytli maximální úroveň podpory včetně nadstandardních konzultací, aby mohl na platformě AC CLOUD spustit vše potřebné. Fakturace za poskytované cloudové služby probíhá na měsíční bázi podle aktuálně spotřebovaných zdrojů.

Chcete více informací?