Non-IT technologie datových center

Daná oblast funkcionality datových center byla v minulosti často opomíjena. V posledních letech již ale v moderních centrech tvoří tyto technologie významnou část investice. Co zákazníkům přináší ?

Co jsou non-IT technologie?

Pod tímto pojmem si lze představit podpůrnou technologickou infrastrukturu veškerých provozovaných IT technologií (napájení elektrickou energií, klimatizace, stavební prvky, hasicí systém, atd.).

Řešení non-IT technologií DC je vždy založeno na správné aplikaci a vyvážené kombinaci všech technologií, které zajišťují provozní podmínky a stabilní provozní prostředí pro kritická IT zařízení i podpůrné technologie samotné.

Nezávislost a užitná hodnota řešení

Řešení non-IT technologií datacentra vždy předpokládá zájem klienta o optimalizaci celkových nákladů na vlastnictví kritické technologické infrastruktury, tj. v rámci návrhu usilujeme o co nejlepší poměr cena/výkon při minimálních investičních a provozních nákladech.

Výsledek je realizován na produktech renomovaných výrobců, samotný návrh technologické infrastruktury vychází z energetické bilance, z místního šetření, ze závěrů bezpečnostního auditu, technické zprávy, požární zprávy, hygienických předpisů a dalších dokumentů, z analýzy potřeb zákazníka v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu a vyznačuje se nízkou závislostí na použití konkrétních produktů, respektive nekompromisním zachováním užitných vlastností navrženého řešení.

Jak v projektech postupujeme

Postup nasazení probíhá v našem pojetí obecně v krocích uvedených níže. Dle komplexnosti požadavků je možné a časté, že některé kroky nejsou realizovány, nebo jsou realizovány v jiném rozsahu, než je uvedeno. Zajišťujeme také další služby, jako je příprava tendrové dokumentace, posouzení a oponentura již zpracované PD, TDI, apod.

 • Analýza požadavků a potřeb zákazníka, vytvoření konceptu řešení 
 • Zpracování studie proveditelnosti na základě odsouhlaseného konceptu  
 • Vypracování projektové dokumentace uvažovaných profesí v požadovaném stupni (jednostupňová, DSP, DPS)
 • Samotné dodávky a realizaci řešení non-IT technologií DC
 • Návrh provozního řádu, zajištění provozu DC

Podporované nástroje

Při poskytování služeb souvisejících s implementací non-IT technologií DC se opíráme o požadavky, doporučení a obecné principy dle doporučení Uptime Institute, normy ANSI/TIA/EIA-942 a dalších. Provozuschopnost non-IT infrastruktury se ve světovém měřítku již více než 10 let měří a hodnotí podle standardní klasifikace, kterou vyvinula organizace Uptime Institute. Tento standard popisuje podmínky pro dosažení měřitelné dostupnosti v úrovni datových center v rozsahu od 99,67 % do více než 99,99 %. Základní klasifikace je TIER I až TIER IV, kde TIER I je klasifi kace základního DC a TIER IV je DC odolné proti jakékoli jedné poruše.

Přínosy

 • Bezpečný, vysoce dostupný a ekonomicky optimální provoz
 • Ekonomicky optimální provoz veškerých IT technologií

Cílová skupina

Řešení je určeno všem společnostem, které provozují nebo chtějí provozovat vlastní IT infrastrukturu anebo ji chtějí provozovat bezpečněji, s vyšší dostupností, s nižšími celkovými náklady. Řešení lze také s úspěchem použít nejen pro celkový návrh všech souvisejících technologií, ale také pro řešení jednotlivých problematických míst.

Reference

 • SYNOT - komplexní návrh a dodávka non-IT technologií DC Monaco
 • CVT UPOL, CESNET - PD, TDI při výstavbě datového centra
 • ICT UTB - realizace non-IT technologií DC
 • RCPTM Olomouc (Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů) - kompletní dodávka non-IT technologií DC jako součást dodávky výpočetního clusteru (komplexní dodávka „na klíč“)
 • Oltis Olomouc - součástí komplexní dodávky bylo i vybavení nového DC společnosti
 • FIT VUT Brno - nové datové centrum pro novou budovu Výzkumného centra informačních technologií - projekt, dodávka non IT technologií a aktivních prvků
Chcete více informací?