Konzultace a školení v oblasti procesního řízení provozu IT

Máte pochybnosti, zda u vás IT funguje dle nejlepších praktických zkušeností? Chcete nejen implementovat standardy, ale mít dodávky IT služeb dle potřeb vašeho podnikání? Slyšeli jste pojem ITIL, zajímá vás využití?

Co je cílem této oblasti služeb

Předání nejlepších praktických zkušeností získaných při poskytování IT služeb dle procesního rámce ITIL a ISO/IEC 20000 našim zákazníkům. Uplatnění teoretických poznatků a praktických zkušeností pro zlepšení úrovně IT služeb v organizaci zákazníka včetně možnosti přípravy na audit dle ISO/IEC 20000.  Spolupráce při implementaci navržených opatření. Standardní školení připravující na získání certifikace ITIL Foundation

Jaké služby nabízíme

V prvé řadě se jedná o implementaci IT procesů dle ITIL pro vybudování takové organizace poskytování IT služeb, která zajistí transparentnost jednotlivých služeb z hlediska kvalitativních parametrů i nákladů. Provádíme též hodnocení úrovně provozu IT z pohledu požadavků ISO/IEC 20000 a přípravu na certifikaci dle této normy s analýzou stávajícího stavu poskytování IT služeb, identifikací případných slabých míst a vypracování návrhů na zlepšení jak v oblasti procesů, tak v oblasti využité technologie. Nabízíme i školení ITIL v3 Foundation a speciálně připravená školení pro potřeby zákazníků v oblasti ITIL.

Průběh dodávky služeb

Začínáme analýzou aktuálního stavu IT procesů a jejich vztahu s provozními procesy v organizaci, následuje návrh cílového stavu včetně postupu k jeho dosažení. Pokračujeme vlastní implementací všech nebo vybraných procesů z procesního rámce ITIL včetně vytvoření potřebné dokumentace procesů a pracovních postupů a na závěr provedeme interní audit implementovaných procesů, který garantuje kvalitu odvedené práce. Volitelnou součástí služby je rovněž implementace SW nástroje pro podporu funkce Service Desk a procesů Incident, Configuration, Problem a Change Managementu včetně potřebných eskalací a procesu Service Levell Managementu.Podporované nástroje jsou například: CA Service Desk Manager Alvao Service desk HP Service Manager.

Ve fázi přípravy na certifikaci proběhne definice potřebných procesů a dokumentace včetně pracovních pokynů, vedení projektu implementace těchto procesů včetně implementace tzv. Demingova cyklu (Plan-Do-Check-Act) pro jejich trvalé zlepšování a provedení kontrolního ”auditu“ dle požadavků ISO/IEC 20000.

Přínosy

 • Významné zlepšení IT služeb poskytovaných uživatelům ve velmi krátké době.
   
 • Nastavení procesů a nástrojů, které zajistí transparentnost IT služeb s proaktivním zjišťováním, co je důležité pro podporu podnikání
   
 • Měření úrovně IT služeb s možností kontroly a snadného nastavování a tím i ovlivňování nákladů na poskytování těchto služeb.
   
 • Získání informací o ”best practices“ pro vlastní zaměstnance, tak aby byli schopni je průběžně implementovat a rozvíjet v podmínkách organizace.
   
 • Školení v oblasti ITIL připravené na míru potřebám zákazníka jak rozsahem, tak náplní.
   
 • Možnost řídit IT podle potřeb podnikání, aniž byste museli IT rozumět.

Cílová skupina

Organizace, kde je rozsah podpory služeb významný pro podporu podnikání či kde jsou služby hlavním předmětem jejich podnikání. Dle našich zkušeností začíná potřeba standardizace procesů a jejich provázání na počtu cca 200 koncových uživatelů (odběratelů služeb),nebo při obsluze více než jednoho zákazníka.  

Reference

 • ČEPS a.s. - Implementace procesů dle ITIL
 • Synot - Implementace procesů pro certifi kaci dle normy ISO/IEC 20000 
Chcete více informací?