Virtual Server VMware

Cloudová služba poskytující virtuální server se škálovatelným výpočetním výkonem dle požadavku společnosti či organizace.

Základní popis služby

Služba umožňuje rychle vytvořit a následně provozovat i větší počet virtuálních serverů. Tyto servery pak běží  na virtualizační platformě VMware. Na vytvořených serverech poskytovatel nabízí možnost použití zalicencovaných operačních systémů MS Windows Server, Red Hat, CentOS a databázového software MS SQL Enterprise. Službu poskytovatel nabízí ve třech úrovních SLA pro dosažení optimální úrovně nákladů vzhledem k důležitosti provozovaných systémů.

Službu tvoří výpočetní výkon daný parametry vCPU a RAM, jejichž výši definuje zákazník. Výpočetní výkon by měl odpovídat náročnosti úlohy, kterou má vykonávat daný virtuální server. Zákazník si dále volí i požadované prostředí virtuálních serverů. Po zřízení virtuálních serverů poskytovatelem následně zákazník dostává přístup na objednaný virtuální server, který si spravuje sám. Služba je účtována měsíčně podle objednaných výpočetních prostředků a prostředí.

Související služby

Nutnou podmínkou užívání služby Virtual Server VMware je zakoupení těchto souvisejících služeb: 

 • VDC Connect nebo VDC Connect Plus – virtuální síťové prostředí 
 • Storage – úložná kapacita pro software a data ve virtuálním serveru

 Související služby jsou popsány v samostatných popisech služeb a jsou účtovány zvlášť.

Volba prostředí

Zákazník si může pro každý virtuální server zvolit jedno z níže uvedených 4 prostředí. Každé z těchto prostředí je optimalizováno pro odpovídající níže uvedený software. První tři prostředí jsou určena výhradně pro níže uvedené operační systémy a software, poslední prostředí pak zákazník může využívat i k instalaci jiných (primárně Open Source) operačních systémů, jako jsou například operační systémy  Linux-based. Poskytovatel na žádost zákazníka níže uvedený software do prostředí předinstaluje. U veškerého software nainstalovaného nad rámec předinstalovaného software zákazník nese plnou odpovědnost za soulad s licenčními podmínkami výrobce. Jiné licenční konfigurace jsou možné pouze po dohodě. Zákazník může své potřeby v oblasti operačních systémů a dalšího softwarového vybavení virtuálních serverů kdykoliv s poskytovatelem konzultovat.

Zákazník samozřejmě může v rámci služby využívat více prostředí současně. Zákazník může počty výpočetních prostředků i počty virtuálních serverů kdykoliv měnit. Změnové požadavky zákazník provádí pomocí servisního portálu.

Výkon služby

Standardní frekvence 1 vCPU je 580 MHz, resp. 800 MHz v případě prostředí pro Virtual Server s MS Windows Server a MS SQL Enterprise. Tento výkon vCPU je sdílený mezi více zákazníků, přičemž poskytovatel prostředí průběžně optimalizuje tak, aby byly všechny fyzické procesory dlouhodobě srovnatelně vytížené. Zákazník má možnost si výběrem vhodného SLA rezervovat výkon vCPU pouze pro své virtuální servery až do výše 25 % frekvence vCPU. RAM je přidělena v objednaném rozsahu, mezi zákazníky se nedělí.

Kvalitativní a výkonnostní parametry služby (SLA)

Služba je nabízena ve 3 úrovních SLA. Jaké parametry jsou platné pro jednotlivé úrovně je uvedeno v tabulce níže. Vysvětlení jednotlivých parametrů i sankce za jejich porušení jsou uvedeny v dokumentu DataSpring SLA, který se nachází na https://www.autocont.cz/produktlisty/DataSpring-SLA.

Rezervovaný výkon vCPU udává, jak velká část výkonu vCPU je zákazníkovi garantována. Rezervovaný výkon se počítá z frekvence vCPU. Část odpovídající rezervovanému výkonu vCPU má zákazník vždy k dispozici, bez ohledu na využití služby ostatními zákazníky.

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • provoz a správa fyzických výpočetních prostředků a virtualizační platformy VMware
 • plánování a zajištění dostatečných kapacit pro zajištění běhu služby v požadované kvalitě a dostupnosti
 • předinstalace operačního systému na žádost zákazníka
 • zajištění správné licence pro předinstalované operační systémy
 • dostupnost služby je měřená dobou, po kterou je virtuální server ve stavu “Power On/Running” z celkové provozní doby služby. Doba, po kterou je virtuální server vypnutý (Power Off, Suspend, Reset) zásahem zákazníka se nezapočítává jako výpadek služby.
 • 24/7 monitoring služby a dohled nad funkčností

Odpovědnosti zákazníka

 • veškerý SW a data nad rámec předinstalovaného operačního systému včetně zajištění souladu s licenčními podmínkami
 • zálohování a obnova dat
 • u předinstalovaného operačního systému následný provoz, správa a řešení nefunkčnosti

Účtování služby

Služba je účtována za počet vCPU a velikosti RAM (GB) odpovídající velikosti požadovaného virtuální serveru, včetně případného příplatku za SLA nad úroveň Bronze.

Přínosy

 • flexibilita – pružná změna výpočetního výkonu
 • předinstalovaný operační systém
 • možnost výběru virtualizační platformy
 • běh služby z vysoce zabezpečeného moderního datového centra TIER III
 • přenesení nákladů z CAPEX do OPEX
 • odpadá starost o provozování technologií
 • vysoká spolehlivost služby díky robustnímu prostředí
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

Cílová skupina

Služba je určena pro firmy a organizace všech velikostí a oborů podnikání.

Platnost od: 1.1.2022
Chcete více informací?