Resource Pool VMware

Službou Resource Pool VMware zákazník dostává výpočetní prostředky v dohodnutém množství, ze kterých si následně sám vytváří virtuální servery dle jeho konkrétních potřeb.

Základní popis služby

V rámci služby poskytovatel nabízí k použití různé operační systémy, takže vytváření virtuálních serverů je velmi rychlé a pohodlné. Zákazník má také možnost si přinést vlastní operační systém, jehož užití na infrastruktuře poskytovatele bude splňovat licenční podmínky výrobce. Jak už z názvu vyplývá, pro virtualizační technologii je použitý VMware. Službu poskytovatel nabízí ve třech úrovních SLA pro dosažení optimální úrovně nákladů vzhledem k důležitosti provozovaných systémů.

Službu tvoří výpočetní prostředky virtuální procesor (vCPU) a virtuální operační paměť (RAM) a přístup do virtualizační platformy VMware. Výpočetní prostředky poskytovatel nabízí na prostředích uvedených níže. Zákazník získá přístup k nástroji VMware vCentrer. Přes VMware vCenter si zákazník vytváří, konfiguruje a spravuje virtuální servery, na které využívá objednané vCPU a RAM.

Související služby

Nutnou podmínkou užívání služby Resource Pool VMware je zakoupení těchto souvisejících služeb:

 • VDC Connect nebo VDC Connect Plus - virtuální síťové prostředí
 • Storage - úložná kapacita pro software a data v resource poolu

Související služby jsou popsány v samostatných popisech služeb a jsou účtovány zvlášť.

Volba prostředí

Volba prostředí má důsledek, že zákazník na daném prostředí může cenově optimálně využívat uvedený software pro své virtuální servery. První tři prostředí jsou určena výhradně pro výše uvedené operační systémy a SW; poslední prostředí pak zákazník může využívat i k instalaci jiných (primárně Open Source) operačních systémů jako jsou například operační systémy Linux-based. V prvních třech prostředích Poskytovatel na žádost zákazníka níže uvedený software předinstaluje. U veškerého instalovaného software, s výjimkou předinstalovaného software, zákazník nese plnou odpovědnost za soulad s licenčními podmínkami výrobce. Jiné licenční konfigurace jsou možné po dohodě. Zákazník může své potřeby v oblasti operačních systémů a dalšího softwarového vybavení virtuálních serverů kdykoliv s poskytovatelem konzultovat.

Zákazník může v rámci služby využívat více prostředí současně. Zákazník může počty výpočetních prostředků i počty resource poolů kdykoliv měnit. Změnové požadavky zákazník provádí pomocí servisního portálu.

Výkon služby

Standardní frekvence 1 vCPU je 580 MHz, resp. 800 MHz v případě prostředí pro Resource Pool s MS Windows Server a MS SQL Enterprise. Tento výkon vCPU je sdílený mezi více zákazníků, přičemž poskytovatel prostředí průběžně optimalizuje tak, aby byly všechny fyzické procesory dlouhodobě srovnatelně vytížené. Zákazník má možnost si výběrem vhodného SLA rezervovat výkon vCPU pouze pro své virtuální servery až do výše 25 % frekvence vCPU. RAM je přidělena v objednaném rozsahu, mezi zákazníky se nedělí.

Kvalitativní a výkonnostní parametry služby (SLA)

Služba je nabízena ve 3 úrovních SLA. Jaké parametry jsou platné pro jednotlivé úrovně je uvedeno v tabulce níže. Vysvětlení jednotlivých parametrů i sankce za jejich porušení jsou uvedeny v dokumentu DataSpring SLA, který se nachází na https://www.autocont.cz/produktlisty/DataSpring-SLA.

Rezervovaný výkon vCPU udává, jak velká část výkonu vCPU je zákazníkovi garantována. Rezervovaný výkon se počítá z frekvence vCPU. Část odpovídající rezervovanému výkonu vCPU má zákazník vždy k dispozici, bez ohledu na využití služby ostatními zákazníky.

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • provoz a správa fyzických výpočetních prostředků a virtualizační platformy VMware
 • plánování a zajištění dostatečných kapacit pro zajištění běhu služby dle požadovaného SLA
 • zajištění nezbytné licence pro platformu VMware, případně licencí pro první tři prostředí
 • dostupnost služby je měřená dobou, po kterou je virtuální server vytvořený v resource poolu ve stavu “Power On/Running” z celkové provozní doby služby. Doba, po kterou je virtuální server vypnutý (Power Off, Suspend, Reset) zásahem zákazníka či nedostupný z důvodu špatné konfigurace se nezapočítává jako výpadek služby.
 • 24/7 monitoring služby a dohled nad funkčností

Odpovědnosti zákazníka

 • rezervace přidělených prostředků, vytváření, správa a provoz virtuálních serverů, kapacitní plánování, případně jakékoliv jiné zacházení s poskytnutými výpočetními prostředky
 • instalace VMware Tools na virtuální servery a jejich aktualizace
 • veškerý software a data nad rámec předinstalovaného software v rámci služby - včetně zajištění souladu s licenčními podmínkami
 • u předinstalovaného operačního systému následný provoz, správa a řešení nefunkčnosti
 • zálohování a obnova dat

Účtování služby

Služba je účtována za počet vCPU a velikost RAM (GB) odpovídající požadovanému prostředí, včetně případného příplatku za SLA nad úroveň Bronze.

Přínosy

 • flexibilita – pružná změna výpočetního výkonu
 • úplná kontrola nad přidělenými virtuálními prostředky
 • možnost využít licenci OS v ceně služby
 • běh služby z vysoce zabezpečeného moderního datového centra TIER III
 • přenesení nákladů z CAPEX do OPEX
 • odpadá starost o provozování technologií
 • vysoká spolehlivost služby díky použití profesionálních technologií
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

Cílová skupina

Služba je určena pro firmy a organizace všech velikostí a oborů podnikání.

Platnost od: 1.1.2022
Chcete více informací?