Architektonický rámec Marketing transformace IT

Metodika řízení změn v IT slouží jako implementační podpora rozsáhlých IT projektů s dopadem na interní a externí koncové uživatele. Náš podpůrný architektonický rámec „Marketing transformace IT“, usnadňuje a urychluje adaptaci

Popis služby

Rozsáhlé změny v IT ekosystémech a technologiích vyžadují komplexní a celistvý pohled na dopady provedených změn nejen v samotné organizaci, ale také u jejich externích partnerů. Iniciace změny, stanovení očekávaných přínosů a cílů projektu, formulování zadání projektu pro IT pracovníky je v prvé řadě v kompetenci vrcholového managementu organizace. Správně formulovaný záměr zahrnuje komunikační strategie, vzdělávací a podpůrné programy pro všechny projektem dotčené skupiny uživatelů a umožňuje efektivní řízení změny nejen v jejím počátku, ale v celém životním cyklu nasazované technologie.

Důsledná propagace a komunikace přínosů nasazení nových IT řešení podporujících byznys bývá v celé řadě organizací opomíjena anebo představuje pouze okrajové téma implementačních projektů. Nedostatečná analýza dopadů nových technologií na koncové uživatele, slabá interní komunikace a propagace benefitů změny, podcenění procesů adaptace a adopce, špatný design vzdělávacích a podpůrných programů pro uživatele na nové a změněné IT řešení může v organizacích výrazným způsobem zpomalit nebo oddálit doručení plánovaných benefitů z provedených technologických změn a inovací.

Podpůrný rámec Marketing transformace IT proto předkládá celou řadu analytických technik a metod usnadňujících rozhodovávání a plánování provádění změn v celém životním cyklu IT projektu včetně zohlednění dopadů na všechny podnikové procesy a jejich uživatele. Cílem rámce je tak usnadnit a výrazně urychlit doručení přínosů nových IT technologií uživatelům všech typů a velikosti organizací.

Co přináší řízená transformace

Graf níže znázorňuje dopady řízené a neřízené změny v organizaci v čase. Neřízená změna (modrá křivka) přináší s sebou celou řadu negativních dopadů (frustrace koncových uživatelů, riziko neúspěšného nasazení nebo nepřijetí technologie koncovými uživateli). Řízená transformace (oranžová křivka) redukuje negativní dopady změn technologií na uživatele a zároveň urychluje doručení očekávaných přínosů nasazovaných IT řešení.

graf.JPG

Úspěšné IT projekty zpravidla zahrnují plány, opatření a strategie usnadňující sladění IT změny s podnikovou vizí, s cíli, hodnotami a kulturou organizace. Účinná komunikace iniciátorů a realizátorů změn s jednotlivými skupinami zainteresovaných osob a budoucích koncových uživatelů s sebou přináší:

 • přehledné podklady pro rozhodování a ospravedlnění změn
 • řízení rizik a eliminaci negativních dopadů
 • nastavení vzdělávacích programů a tvorbu podpůrných systémů
 • zapojení budoucích uživatelů do procesu IT transformace

Co od nás můžete získat?

NAUČÍME VÁS (osvojení metodiky) nebo POMŮŽEME VÁM (provedení procesem) nebo UDĚLÁME ZA VÁS (komplexní řešení).

 • Konzultační služby v oblasti metodiky řízení změn a adaptace organizace u rozsáhlých IT implementací ve všech fázích projektu.
 • Analýzy připravenosti organizace na IT změny včetně návrhu vzdělávacích a podpůrných aktivit.
 • Školení pro všechny typy uživatelů (management, IT pracovníci, koncoví uživatelé, projektové a implementační týmy).
 • Zpracování a realizaci komplexních adaptačních a adopčních IT strategií přizpůsobených potřebám organizace a jejich uživatelů na všech úrovních řízení.

Použité metody

 • analýzy dopadů změny
 • analýzy rizik
 • design organizace - adaptační strategie
 • komunikační a propagační strategie
 • analýza zainteresovaných stran
 • analýza požadavků na trénink, podporu a vzdělávání uživatelů
 • metodika je kompatibilní se standardy ITSM a IT Governance (ITIl, ISo 27000, CoBIT) a architektonickým rámcem ToGAF

Přínosy

 • ucelená metodika provádění IT změny a její propagace v organizaci
 • implementační podpora IT projektů
 • propagace benefitů nasazení nové technologie
 • zmírnění dopadů změny v technologiích na koncové uživatele
 • mitigace a řízení iniciačních a residuálních rizik nasazení IT projektu
 • nástroj pro identifikaci požadavků a potřeb na vzdělávání a podporu v důsledků změn v IT
 • zkrácení procesu adaptace a adopce na změnu
 • rychlé dodání hodnoty změny pro byznys
 • pokrytí celého životního cyklu změny včetně kontinuálního rozvoje nasazené technologie

Cílová skupina

 • Vedení společnosti
 • Řídící pracovníci v IT
 • Manažeři změnového řízení
 • Implementační týmy
 • Projektové oddělení
 • Marketing
 • Mediátoři změn
Chcete více informací?