Analýza personálního zajištění IT služeb organizace

Poradíme vám, jak budovat a řídit vaše IT zdroje efektivně. Provozování IT služeb organizace vyžaduje zejména správný výběr kvalifikovaných poskytovatelů IT služeb ať již formou vlastních interních zdrojů - zaměstnanců nebo pros

Efektivní nástroj pro zhodnocení

Vrcholové vedení a řídící pracovníci IT jsou často konfrontování s otázkami zaměřenými na optimální zajištění zdrojů pro provoz IT služebb.

Mám dostatečné množství kvalifikovaných pracovníků pro zajištění optimálního provozu IT služeb organizace? Disponují naši pracovníci požadovanými dovednostmi a znalostmi prostřednictvím kterých můžeme plnit služby uvedené v našem Katalogu služeb? Je zajištěna zastupitelnost pracovníků a kontinuita činností IT v případě dovolených nebo nemocenských? Jsou náklady vynaložené na zajištění IT služeb optimální ve srovnání s jinými organizacemi v daném segmentu podnikatelské činnosti? Vyplatí se mi provozovat vlastní IT oddělení nebo je pro potřeby našeho byznysu vhodnější outsourcing IT služeb? Jsou dovednosti a znalosti externích poskytovatelů IT služeb dostačující pro další rozvoj společnosti?

Analýza personálního zajištění IT služeb organizace představuje účinný a efektivní nástroj pro zhodnocení systému provozování IT ve Vaší organizaci. Hlavním cílem analýzy je zjistit a popsat pravdivé a úplné obrazy o stavu provozování IT služeb v organizaci v návaznosti na jejich personální zajištění. Výstupy analýzy umožňují verifikovat nebo revidovat správnost současného směřování provozu služeb IT organizace a jejich rozvoje.

Průběh analýzy a výstupy

Analýza klade v obecné rovině důraz na kvalitu, zdroje, procesy a postupy organizační jednotky IT a jejich schopnosti zabezpečovat plynulý a bezpečný chod IT služeb organizace s ohledem na potřeby organizace a na současné trendy v oblasti provozování informačních a komunikačních služeb. V úvodní konzultaci probereme Vaše očekávání a požadované výstupy a nastavíme vhodný rozsah a konkrétní metody a techniky analýzy. Z provedeného šetření zpravidla poskytneme následující výstupy:

 • Vazba externích a interních poskytovatelů IT na katalog služeb včetně popisu dohod o úrovni poskytovaných služeb (SlA, olA, uP) a stanovených metrik.
 • Databáze dovedností a znalostí interních pracovníků IT včetně identifikace silných a slabých stránek (chybějící dovednosti a znalosti, nízká nebo žádná zástupnost).
 • Návrh plánu vzdělávání a rozvoje IT včetně návrhu optimálního stavu personálního zabezpečení (zastupitelnost, kontinuita činností apod.).
 • Personální využitelnost IT oddělení včetně návrhu strategie rozvoje v návaznosti na stanovené cíle a IT strategii organizace.
 • Benchmarking personálního zajištění organizace s ohledem na segment, ve kterém organizace působí.
 • Možné scénáře outsourcingu IT služeb včetně finančních odhadů jejich provozování

Co od nás můžete získat?

 • POMŮŽEME VÁM analyzovat a nastavit IT zdroje v souladu s potřebami Vašeho byznysu.
 • PORADÍME VÁM, jak rozvíjet kompetence Vašich IT zaměstnanců adresně v návaznosti na stanovené cíle organizace a IT strategii.
 • PŘIPRAVÍME PRO VÁS A VAŠE PRACOVNÍKY plán vzdělávání včetně zajištění odborných kurzů, seminářů a certifikací.
 • ZAJISTÍME provoz ICT služeb, pro které se rozhodnete využít outsourcing prostřednictvím služby JSME VAŠE IT.

Použité metody

 • Diferenční analýza
 • SWoT analýza
 • Finanční analýza
 • Procesní analýza
 • Kompetenční modely
 • Benchmarking
 • Hierarchická struktura služeb a prací

Přínosy

 • transparentní pohled na personální zajištění IT služeb organizace v návaznosti na katalog IT služeb
 • identifikace chybějících dovedností a znalostí pracovníků IT
 • vytvoření a optimalizace plánu vzdělávání a rozvoje pracovníků IT v návaznosti na potřeby organizace
 • revize vytíženosti IT zdrojů a jejich provázanost na klíčové IT služby organizace
 • optimalizace zdrojů - plán zastupitelnosti pracovníků a zajištění kontinuity provozu
 • identifikace míry závislosti organizace na externích poskytovatelích IT služeb
 • finanční analýza nákladů na personální zajištění provozu - podklad pro možný outsourcing IT služeb

Cílová skupina

Tento typ našich služeb je určen pro členy vedení společnosti, pro CIO & vedoucí IT pracovníky či HR manažery.

Chcete více informací?