Výrobní procesy s Dynamics 365

VYTVOŘTE TEN SPRÁVNÝ VÝROBNÍ MIX, KTERÝ PODPOŘÍ VEŠKERÉ VÝROBNÍ PROCESY V JEDNOM UCELENÉM ŘEŠENÍ.

Podpora výrobního procesu

Výrobní a plánovací modul v  Dynamics 365 Supply chain management po­krývá potřeby výrobního provozu v oblastech technické přípravy výroby, plá­nování materiálu a kapacit i správy výrobních zakázek. Aplikace poskytuje podporu jak pro diskrétní, tak i procesní či štíhlou výrobu.

Produkty a výrobní postupy

U produktů lze v Dynamics 365 Supply chain management spravovat jejich různé varianty. Díky řízení sériových čísel a čísel dávky je zajištěna obou­směrná trasovatelnost všech produktů a komponentů od dodavatele, přes zahájení výroby, až k zákazníkovi a opačně. Díky dimenzím úložiště a propo­jení s modulem řízeného skladu dochází ke zrychlení nejen skladových, ale i výrobních procesů, zvýšení jejich efektivity a celkovému snížení chybovosti. S funkcí pro řízení změn produktu přichází i možnost definovat celý změnový proces během jeho výrobního cyklu.

Dynamics 365 Supply chain management podporuje jak sériovou, tak za­kázkově orientovanou výrobu. Výrobní modul umožňuje správu víceúrovňo­vých kusovníků a postupů se souběžnými či vedlejšími produkty, včetně vyu­žití grafického návrháře při jejich konstrukci a uchování historických verzí. Spotřebu je možné řešit různými způsoby, a to vždy s možností stanovení kon­stantních i variabilních odpadů. V případě nedostupnosti vstupní položky lze definovat alternativy.

Výrobní operace

Dynamics 365 Supply chain management podporuje sériové, paralelní i kombinované operace. Definice požadavků výrobní operace je možná přímo na konkrétní prostředek či skupinu prostředků s tím, že plán už vhodný prostředek vybere automaticky sám dle aktuálních kapacity. Díky propojení s modulem lidských zdrojů lze navíc určit požadované doved­nosti pracovníků.

Podpora procesní výroby v Dynamics 365 Supply chain management po­skytuje možnost duálních měrných jednotek, kalkulace skutečné hmotnosti a kódů balení. Pro štíhlou výrobu přináší modelování výrob­ních a logistických procesů, jako jsou výrobní toky či využití kanbanů a kan­banových tabulí k signalizaci požadavků.

Optimalizace nákladů

Díky nákladovému formuláři lze v Dynamics 365 Supply chain management stanovit dílčí režijní náklady odvíjející se od přímých výrobních nákladů, jako je materiál či práce, a o tyto náklady navýšit hodnotu výrobku. Na jednotli­vých výrobních příkazech je pak možné pozorovat detailní rozpad všech vstupních nákladů a porovnávat náklady odhadnuté dle normy s náklady skutečně odváděnými.

Provádění výroby

Provádění výroby umožňuje řízení a sledování výrobních operací ve výrob­ních halách. Dynamics 365 Supply chain management přináší vylepšené dotykové rozhraní, přes které pracovníci provádějí jednotlivé kroky výrob­ních operací. Kromě toho si pracovníci mohou zobrazovat dokumentaci k dané operaci, přerušit operaci kvůli přestávce či jinému naléhavému úkolu nebo ohlásit svůj příchod či odchod.

Plánování výroby

Dynamics 365 Supply chain management umožňuje společnostem určit a vyvážit budoucí potřebu surovin a kapacit. Hlavní plánování posuzuje, jaké materiály a zároveň kapacita jsou k dispozici a jaké jsou nutné k pokrytí všech současných i budoucích nejen výrobních požadavků.

Při dlouhé průběžné době výroby je třeba plánovat nejen na základě reál­ných objednávek, ale i prognóz. K tomu v Dynamics 365 Supply chain management slouží plán prognóz pro poptávky, dodávky a zásoby. Při vytvá­ření prognóz poptávky je možné vygenerovat návrh na základě historických dat a ten pak doladit dle aktuálních výhledů.

Přínosy

  • Pokrytí potřeb výrobního provozu v oblastech tech­nické přípravy, plánování materiálu a kapacit i správy výrobních zakázek
  • Automatizace procesů napříč celou oblastí výroby
  • Obousměrná trasovatelnost produktů díky řízení sério­vých čísel a čísel dávky
  • Podpora sériové i zakázkově orientované výroby, procesní i štíhlé výroby
  • Optimalizace nákladů díky propojení výrobních aktivit s účetnictvím
  • Provádění výroby prostřed­nictvím dotykového rozhraní s předem definovanými kroky výrobních operací
  • Plánování výroby na základě historických dat
  • Sledování výkonu výroby a zmetkovitosti pomocí předdefinovaných datových kostek a KPI
Chcete více informací?