Microsoft Dynamics 365 Finance

Získejte silný nástroj pro efektivní řízení finančních procesů, strategické rozhodování a řízení projektů. 

Jednotný pohled na finance

Microsoft Dynamics 365 Finance zajišťuje jednotný pohled na finanční operace. Díky vestavěné prediktivní analýze pomáhá zajistit lepší finanční kontrolu nad chodem firmy, zlepšit cash flow, zrychlit obrátkovost a dosáhnout dodržování firemních předpisů. Umožňuje lépe předvídat potřeby podniku, zvýšit přesnost prognóz, a tím řídit celofi­remní strategii.

Finance pod kontrolou

Od účtové osnovy, přes daně, až po rozpočty
Pod oblast financí spadá řada modulů, jako je Hlavní kniha, Závazky, Pohledávky, Pokladna a banky, Nákladové účetnictví, Daně, Rozpočty a další.

Majetek lze sledovat z různých úhlů pohledu – účetního, daňového, nebo dle mezinárodních účetních standardů. Existují také pokročilé funkce pro tvorbu a dodržování rozpočtů, lze nastavit schvalovací procesy a jejich řízení pomocí workflow. Modul Daně standardně umožňuje generování elektronických podání autoritám včetně kontrolního hlášení, souhrnného hlášení či Intrastatu. Významným prvkem systému jsou finanční dimenze, které poskytují příležitosti k hlubší analýze finančních transakcí, bez nutnosti tvořit složité účtové osnovy.

Pokročilý reporting
Reporty a analýzy, agregovaná data, výchozí reporty Power BI, vlastní ukazatele, grafy, vývojové diagramy a provázanost s dalšími moduly – to jsou jen některé možnosti, kterými Microsoft Dynamics 365 Finance disponuje díky provázanosti s dalšími nástroji z rodiny Microsoft. Kromě dnes již standardního využití business intelligence řešení Power BI se otevírá nový rozměr predikce a plánování, které využívají prvků umělé inteligence a strojového učení.

Optimalizace konsolidace společností
Výzvu v podobě konsolidace společností řeší Microsoft Dynamics 365 Finance několika způsoby. V prvé řadě lze využít funkcionality Online konsolidace včetně procesu eliminace vzájemných vztahů. Dále jsou k dispozici pokročilé funkce reportingu. V neposlední řadě lze data pro konsolidaci importovat/exportovat. Všechny tři varianty je navíc možné kombinovat. Microsoft Dynamics 365 Finance tak poskytuje flexibilní řešení reagující na strukturu a potřeby společností.

Microsoft Dynamics Office Add-in
Microsoft Office Add-in je mocný nástroj, díky kterému lze snadno zpracovávat velké množství dat v prostředí, které je důvěrně známé snad všem vašim zaměstnancům. Například v aplikaci Excel umožňuje tento doplněk uživatelům číst, analyzovat a upravovat data z Microsoft Dynamics 365 Finance a upravená data publikovat zpět do systému.

Duální měna
Microsoft Dynamics 365 Finance
standardně podporuje používání více měn. Koncept duální měny však míří ještě výš, a to na úroveň sekundární účetní měny. Při účtování transakcí na hlavní knize, vedlejších knihách nebo v modulu majetku se automaticky vytváří záznamy i v duální měně, čímž odpadá nutnost přepočtů i zkreslení v čase. De facto tak existuje kompletní paralelní účetnictví v jiné měně. V praxi to znamená například to, že finanční ředitel má vždy aktuální srovnání o výkonnosti všech dceřiných společností bez nutnosti jakéhokoli zásahu a přepočítávání.

Řízení a ekonomika projektů

Dynamics 365 Finance poskytuje silnou platformu, která Vám pomůže s realizací projektů jako komplexních činností, které jsou vykonávány za účelem poskytování služeb, k produkci produktu nebo k dosažení časově a zdrojově náročných úkolů.  Podporuje širokou škálu funkcí a umožňuje řízení projektů a jejich účetnictví v mnoha odvětvích.

Hierarchie projektů
Dynamics 365 Finance
umožňuje správu projektů pomocí projektového stromu, díky kterému má projektový manažer přehled o všech dílčích projektech. Každý dílčí projekt může mít různé vlastnosti a je strukturován do úkolů, které lze naplánovat pro různé projektové zdroje. Ganttův diagram poskytne přehled o kapacitním zatížení, včetně přehledu řazení činností v rámci projektu s možností interaktivního přeplánování.

Nezávislost na odvětví
Dynamics 365 Finance podporuje různé typy projektů v různých odvětvích. V call centru může řídit tikety a akce potřebné k vyřešení hovorů. Konzultační společnosti jej využívají pro své činnosti a projekty. V marketingu řídí kampaně jakou soubory aktivit, které musí být vykonány. V projektové výrobě řídí výrobní zakázky a činnosti, které vedou k dodávce finálních produktů. Microsoft Dynamics 365 ve všech uvedených příkladech pomáhá s plánováním, prováděním a analýzou projektů.

Plán versus skutečnost
Dynamics 365 Finance
umožňuje rychlé nastavení roz­počtu projektu podle typu transakce, kategorie či aktivity. Rozpočet pod­léhá verzování a jeho schválení lze řídit pomocí workflow. Jednoduše de­fino­vatelná struktura sledu nadřazených a podřízených činností pro daný projekt dává obraz rozdílu mezi plánem a skutečností v aktuálně naběhlých nákla­dech i hodinách. Ukončením zakázky je blokován další náběh nákladů na da­nou projektovou zakázku.

Časové rozvrhy
Dynamics 365 Finance
umožňuje zaměstnancům snadno zaregistrovat svůj čas přímo na pracovišti i vzdáleně přes mobilní zařízení do časových rozvrhů. Aktuální přehled o zaměstnaneckých hodinách strávených na projektu pomáhá spravovat každodenní administrativní finanční úkoly a řešit nepředvídané zpoždění tím, že umožňuje odhadnout a zaznamenat procento dokončení činností.

Finanční opatření projektů
Dynamics 365 Finance
pomáhá dle potřeb společnosti s nastavením nákladů a prodejní hodinové sazby různými způsoby i s různými omezeními. Vytváří vazbu na konkrétní projekt, časové období či konkrétního zaměstnance. Systém zajistí automatický náběh správných nákladů a dohodnuté prodejní ceny pro pozdější fakturaci odběrateli a konkrétní vyhodnocení projektu.

Rodina aplikací MS Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Finance lze využívat samostatně pro správu financí, nebo velmi elegantně kombinovat s dalšími nástroji z rodiny Microsoft Dynamics 365, jako je Customer Insight, Supply Chain Management a další. Lze tak využít další pokročilé funkcionality plynoucí z jejich nativního propojení, jako např. automatické párování a kontrola faktur s nákupními objednávkami a dodacími listy. Současně tento přístup umožňuje poskládat si portfolio ERP nástrojů flexibilně a přesně na míru vaší společnosti.

Kontaktujte nás

Napište nám! Jsme odborníci na informační systémy a aplikace a pomůžeme vám najít vhodné řešení nejen pro vaše obchodní aktivity. Kontaktujte AC specialistu pro tuto oblast na emailu pas@autocont.cz.

Přínosy

 • Jednotné řešení pro
  účetnictví, daně, IFRS
  i reporting.
 • Automatizace finančních
  i schvalovacích procesů díky workflow.
 • Snížení nákladů a optimalizace výdajů díky propojení finančních procesů.
 • Hlubší analýza a lepší
  dohledatelnost finančních transakcí.
 • Odstranění přepočtů
  a zkreslení finančních dat v čase díky vedení účetnictví v sekundární měně.
 • Tvorba reportů a efektivní rozhodování s podporou Power BI, umělé inteligence
  a strojového učení.
 • Jednoduchá konsolidace společností přímo v systému, případně s využitím importních nebo reportingových nástrojů.
 • Flexibilní řešení odpovídající projektovým potřebám kon­krétní společnosti.
 • Správa projektových zakázek včetně vnořených za­kázek.
 • Efektivní správa plánu čin­ností projektu a přehledné hlídání plnění sta­no­vených termínů.
 • Podpora řízení výrobních i lidských zdrojů s možností průběžné kontroly nákladů v čase.
 • Zvýšení efektivity práce díky propojení s dalšími aplikacemi z rodiny Microsoft Dynamics 365 a Microsoft 365.

 

Chcete více informací?