Analýza kvality IT - IT Quality Index

ANALÝZA KVALITY IT POSKYTUJE OBJEKTIVNÍ MĚŘENÍ A POROVNÁNÍ CELKOVÉ ÚROVNĚ KVALITY IT S VYUŽITÍM STANDARDIZOVANÉ A VEŘEJNĚ DOSUPNÉ METODIKY IT QUALITY INDEX. 

Popis služby

V řadě IT oddělení probíhají projekty zlepšování procesů, implementace osvědčených praktik a implementace nástrojů pro efektivnější práci IT. Přesto je obtížné srozumitelným způsobem komunikovat s vedením organizace přínosy těchto projektů a srozumitelně demonstrovat zlepšování kvality IT v čase. Měření kvality dle IT QUALITY INDEX umožňuje sledovat změny i dlouhodobé trendy v kvalitě IT a manažersky srozumitelným způsobem identifikuje oblasti, ve kterých došlo ke zlepšení kvality a zároveň identifikuje oblasti, kde je další potenciál ke zlepšení.

Měření IT QUALITY INDEX je prováděno konzistentní metodikou, kterou řídí Accredited IT Quality Expert (AITQE), výstup má standardizovanou formu, která umožňuje porovnávat výstupy z různých projektů měření v různých organizacích. Součástí metodiky je celá řada vizualizací a grafů, které umožňují vizualizovat celkovou úroveň kvality.

Co přináší analýza kvality IT?

Často používané metody, jako je například analýza procesní vyspělosti, jsou zaměřeny na posouzení jednotlivých procesů nebo služeb a zpravidla postrádají pohled na IT z 360⁰ perspektivy. Analýza souhry všech kvalitativních dimenzí dokáže popsat a pojmout kvalitu IT jako systému. Takovéto posouzení systému jako celku, poskytne úplný pohled na kvalitu IT v organizaci.

Měření kvality dle IT Quality Index je prováděno dokumentovaným a konzistentním způsobem, ve kterém probíhá posouzení úrovně kvality 48 kvalitativních dimenzí, pokrývajících 6 domén. Metodika garantuje konzistentnost měření (postup podle závazného sledu kroků) a tedy i porovnatelnost výsledků mezi jednotlivými organizacemi.

Projekt analýzy kvality je dále podporován propojenými volitelnými aktivitami, které mohou nebo nemusí proběhnout v následující fázi po měření kvality:

 • cíleně zaměřené projekty zlepšení úrovně kvality konkrétních dimenzí kvality – například katalogu služeb,
 • zavedení IT QMS (Quality Management Systém) dle postupů popsaných v metodice ITQI,
 • zavedení role IT kvality manažera, který trvale vyhledává oblasti ke zlepšení a řídí životní cyklus od nápadu, přes realizaci až po vyhodnocení přínosů jednotlivých zlepšení,
 • zavedení reportingu zlepšení a kvantifikace jejich přínosů včetně vizualizace.

Co od nás můžete získat?

NAUČÍME Vás, jak se dá IT kvalita změřit a vizualizovat. PROVEDEME pro vás měření kvality s využitím akreditovaných expertů IT kvality garantujících maximální objektivitu výstupů. POMŮŽEME vám najít oblasti ke zlepšení, ve kterých investice zdrojů do zlepšování přinese největší efekty.

 • Zaškolení do posledních trendů řízení IT kvality.
 • Provedení akreditovaného procesu měření kvality včetně porovnání kvalita/cena, což umožňuje najít vyvážený vztah mezi zdroji (náklady na IT) a kvalitou IT.
 • Zavedeme u vás systém trvalého zlepšování kvality IT včetně vizualizace efektů zlepšování.
 • Pomůžeme vám změnit vnímání IT z pasivní role na trvale se zdokonalující oddělení.

Použité metody

Metodika IT Quality Index je sladěna s mezinárodními best practices jako je ITIL®, COBIT® a ISO/IEC20000, ITQI je v souladu s EU metodikou pro konstrukci kompozitních indikátorů.

 • Strukturované interview na úrovni vedení IT a vedení organizace řízené akreditovaným expertem analyzujícím 48 kvalitativních dimenzí.
 • Verifikace zjištěných informací u kvalitativních dimenzí s největším rozptylem hodnocení.
 • Vizualizace zjištění pomocí konzistentní sady vizuálních výstupů.
 • Vizuální proporční model pro IT QMS – visual proportional board.
 • IT Quality Index je sladěn s EU metodikou pro konstrukci a využití kompozitních indikátorů.

Přínosy

 • Zvýšení reputace IT oddělení, potvrzení toho, že IT kvalita je měřena a zlepšována.
 • Vedoucí IT a ředitelé IT získají certifikát IT kvality, který potvrzuje jejich zaměření na kvalitu.
 • Vrcholový management získá srozumitelné porovnání celkové IT kvality ve světle obdobných organizací.
 • Identifikace krátkodobých i dlouhodobých cílů pro zlepšování kvality IT – podklad pro aktualizaci IT strategie.
 • Porovnání celkových nákladů IT a celkové úrovně kvality vůči podobným organizacím.
 • Sledování změn kvality IT v čase – kvalita se v čase zlepšuje nebo stagnuje?
 • Naplnění souladu z metodikou COBIT 2019, proces APO 11 Managed Quality
 • Potvrzení souladu s ITIL® 4 praktikou Continual Improvement
 • Adopce posledních trendů k proaktivnímu řízení IT a využití IT Quality Index jako kompozitního kvality indikátoru.
 • Přeměna vnímání IT z pasivního plnitele požadavků na organizaci, která se trvale zlepšuje na základě kontinuálního hledání příležitostí ke zlepšování.
 • Zapojení do komunity organizací, které prokazatelně podporují adopci principů řízení kvality.

Cílová skupina

 • Vedoucí IT
 • Ředitel IT
 • Člen vrcholového vedení s odpovědností za IT
 • Manažer kvality IT, manažer procesu trvalého zlepšování
 • IT governance specialista
Chcete více informací?