Networking, komunikácia a spolupráca

Do tejto oblasti spadá všetko, čo prepája počítače vo firme navzájom, alebo s vonkajším prostredím a aj to, čo podporuje komunikáciu a spoluprácu ľudí. Miestna podniková sieť (LAN - Local Area Network) je spojenie všetkých počítačov. Je ju možné postaviť pomocou káblov, bezdrôtovo (WIFI) či kombináciou oboch prístupov. Často je nutné do podnikovej siete zapojiť nielen individuálnych užívateľov, ale aj celé pobočky v rôznych mestách. Ďalšou nevyhnutnosťou je pripojenie firmy k internetu.

Súčasťou tejto oblasti sú služby potrebné k vybudovaniu či migrácii adresárovej štruktúry organizácie, elektronická pošta a jej archivácia, nástroje pre skupinovú spoluprácu a zdieľanie dokumentov, hlasové služby a systémy pre audio a videokonferencie – všetko v prospech vyššej produktivity práce.

Prístupové siete – switching, routing, wifi

Základom každej počítačovej siete sú switche a routery, ktoré slúžia primárne pre pripojenie koncových staníc v LAN sieti, serverov a dátových úložísk v dátových centrách, či pre vytvorenie rozsiahlych WAN sietí prepájajúcich geograficky vzdialené lokality organizácie.

Základom kvalitnej siete sú prvky s dostatočným výkonom a vysokou spoľahlivosťou. Vedľa stojí dizajn vlastnej siete, voľba a správna konfigurácia vhodných protokolov a ich parametrov tak, aby sieť čo najlepšie slúžila účelom, pre ktoré je budovaná. Vďaka dlhodobej skúsenosti s budovaním menších lokálnych sietí a veľkých sietí pre rozsiahle dátové centrá, vám radi poradíme s voľbou produktov, pripravíme vhodný dizajn a naši certifikovaní experti vykonajú vlastnú implementáciu a konfiguráciu celej siete. Vo všetkých inštaláciách WIFI sietí nasadzujeme centrálne riadené riešenie. Podľa požiadaviek zákazníka volíme patričné technológie. 

Prepojenie pobočiek, vzdialený prístup

Prepojenie viacerých lokalít do jednej počítačovej infraštruktúry, kde platia jednotné pravidlá, vytvára z niekoľkých LAN sietí tzv. Wide Area Netwok – WAN sieť. Tieto pripájacie linky bývajú z pohľadu sietí veľmi "tenké" oproti priepustnosti LAN sietí a tiež sú mimo kontroly vlastníkov dát, ktoré po nich pretečú. Medzi často aplikované služby teda patrí zaistenie integrity dát v sieti WAN a to pomocou kryptovania komunikácie, ktorá do WAN tečie, a v súlade s požiadavkami na hladký a plynulý chod aplikácií.

Tieto požiadavky zaisťujeme inštaláciou vhodných smerovačov, firewallov prípadne pomocou tzv. "WAN akcelerátorov". Tieto zariadenia umožňujú nasadenie mechanizmu šifrovania, zaistenie kvality služieb, kešovanie a ďalšiu optimalizáciu prevádzky.

Softwarovo definované siete

Softwarovo definované siete (SDN) sú veľmi diskutovanou oblasťou. Svet serverov a dátových úložísk už touto cestou prešiel, prakticky dochádza k oddeleniu logiky a riadenia z jednotlivých boxov do centra a všetko je riadené pomocou štandardizovaných protokolov. Princípom SDN je, aby všetko čo sa v sieti deje riadili aplikácie prevádzkované v sieti.

V rámci nášho portfólia sme najďalej v spoluprácii so spoločnosťou HP, ktorá okrem už niekoľkých zmienených aplikácií a SDN kontrolóra predstavila aj celý SDN ekosystém, ktorý súvisí s propagáciou, šírením aplikácií, vývojom a programovaním aplikácií pre SDN sieťové prostredie. Príkladom SDN aplikácie je spolupráca s MS Skype for Business, kde sú dátové toky riadené na základe stavu "volania". Takéto aplikácie budú v budúcnosti vznikať po stovkách podľa aktuálnych potrieb a bez závislosti na HW prostriedkoch.

Telefónia a konferenčné systémy

IP telefónia sa v priebehu posledných piatich rokov vyvinula z prvých prototypov do technológie, ktorá prekonáva v mnohých ohľadoch klasický prenos hlasu a má funkcie, ktoré bežná telefónna ústredňa nedokáže ponúknuť. Pomocou IPT systémov budujeme aj moderné kontaktné centrá s efektívnou podporou IVR, tarifikácie, záznamu hovorov, vyhodnocovania štatistík telefónnych hovorov atď. V prípade rozhodovania o podobe komunikačného systému však zákazníci najčastejšie volia formu tzv. "zjednotenej komunikácie", ktorá okrem hlasu rieši aj ďalšie oblasti spolupráce. Jedná sa predovšetkým o vlastnosti prezencie, rýchlych textových správ (MSN), videohovoru alebo konferencie a o zdieľanie dát.

Ďalším komunikačným nástrojom v našom portfóliu sú videokonferenčné systémy. A to buď ako rozšírenie UC systémov, poprípade ako pokročilé konferenčné systémy so špeciálne prispôsobenými zasadacími miestnosťami.

Implementácia a migrácia adresárových služieb

Adresárové služby tvoria základnú líniu pre evidenciu údajov o užívateľoch informačných systémov a sú dôležitým prvkom, ktorý môže zaisťovať jednotné prihlásenie (teda autentizáciu užívateľa) a jednotné riadenie prístupu (teda autorizáciu) k firemným prostriedkom. Najrozšírenejšou adresárovou službou, ktorú ponúkame, je Microsoft Active Directory (súčasť Windows Servera) a nie je potrebné nakupovať ho samostatne.

To ale neznamená, že do služby nie je potrebné investovať - adresárové služby tvoria základ pre správu užívateľov a sú naviazané na ďalšie systémy, ktoré sa v IT prostredí využívajú a ktoré bez nich nemôžu fungovať. Ide napríklad o súborové služby (zdieľanie súborov), tlačové služby, poštové služby (Microsoft Exchange je neoddeliteľne naviazaný na štruktúru Active Directory), služby komunikácie v reálnom čase (Microsoft Skype for Business), webové služby a podobne. S adresárovými službami sú úzko zviazané úkony vykonávané pri ich návrhu, úpravách a migráciách, ktoré je nutné starostlivo plánovať.

Implementácia systémov elektronickej pošty

Elektronická pošta sa obvykle radí do skupiny kritických podnikových aplikácií a je dôležitým pracovným nástrojom. Súčasné systémy zaisťujú vedľa rýchleho a pohodlného spôsobu komunikácie tiež služby spolupráce v skupine (groupware riešenia).

Naši špecialisti sú schopní vďaka certifikáciám a skúsenostiam z mnohých projektov poskytnúť konzultačné a implementačné služby k technológiám ako je Microsoft Exchange server, Microsoft Office 365 alebo Kerio Connect.

Riešenie pre sprístupnenie a zdieľanie dát

Ako sa zvyšujú nároky na mobilitu užívateľov, pribúdajú tiež požiadavky na sprístupnenie firemných dát pre užívateľov na mobilných zariadeniach. Pokiaľ má byť užívateľ produktívny aj mimo firemných priestorov, je nutné zaistiť mu prístup k firemným dátam, s ktorými má pracovať. Pre tieto účely sú určené riešenia pre sprístupnenie a zdieľanie, ktoré umožnia zdieľanie firemných dát bez ukladania na nezabezpečené úložiská (ako je napríklad Box.net, Dropbox, Uloz.to, Úschovna.cz a ďalšie internetové úložiská).

Prístup k dátam je možné spravovať centrálne vo vnútri firmy a je možné určiť, kto s akými dátami bude môcť pracovať. Zároveň je riešenie možné využiť aj pre zdieľanie dát s tretími subjektmi, ako sú partneri, dodávatelia alebo zákazníci. Prínosom týchto systémov je centrálne riadenie prístupu a vyššia bezpečnosť dát vrátane ich ochrany pred neoprávneným zneužitím bez toho, aby boli obmedzení užívatelia, ktorí s dátami majú oprávnenie nakladať.

Chcete viac informácií?