Poradenství ke strategii, rozvoji a řízení ICT

V oblasti poradenství ke strategii, rozvoji a řízení sledujeme systematický přístup v daných oblastech. Vycházíme ze znalostí nasazení a provozu řešení, znalosti ICT systémů a technologií a řídíme se trendy v oblasti podnikání a ICT. Dodáváme projektové a poradenské služby pro podporu správného a efektivního rozhodování. V případě výkonových, nebo funkčních nedostatků konkrétního ICT řešení, dodáme sadu nápravných opatření a najdeme způsob, jak kontrolovat úroveň sladění byznysu a ICT. Naplňování strategie ICT považujeme za hybný motor koncepčního rozvoje ICT.

Strategie ICT

V rámci Strategie ICT popíšeme stávající stav a definujeme cílový stav ICT a projekty potřebné pro dosažení tohoto dlouhodobého cíle. Strategii ICT navazujeme na strategii společnosti, aby podporovala její záměry a cíle jako celku. Vytvoříme model stávajícího stavu, zjistíme podstatné informace v předem dohodnuté struktuře a zhodnotíme formou SWOT analýzy. Navrhneme architekturu cílového stavu a vytvoříme její model, aby navazovala na vizi podniku/organizace a pomáhala naplňovat dlouhodobé cíle. Navrhneme projekty pro přechod do cílového stavu. Navrhneme je podle definovaných kritérií, které je nutné realizovat pro dosažení cílového stavu.Vytvoříme harmonogram projektů a celkový rozpočet a rozložení projektů v čase a návaznostech. Získáte tak podklady pro strategické řízení ICT v dlouhodobém horizontu.

Rozvoj a řízení ICT

V této oblasti nabízíme užitečné konzultační a architektonické služby. Mezi služby v této oblasti patří i konzultace a školení v oblasti procesního řízení, architektonický rámec Marketing transformace IT či analýza personálního zajištění IT služeb organizace.

Finanční analýza ICT

Vrcholový management společností chce řídit stále rostoucí investice do ICT, vědět jaké služby ICT poskytuje a hlavně kolik tyto služby stojí. Usiluje o nastavení transparentních vazeb mezi ICT a vedením společnosti. Výsledkem práce je i Excel nástroj, který pomůže i do budoucna sledovat a plánovat investice a náklady ICT. Jsme si vědomi, že tyto investice mohou výrazně podpořit růst byznysu, a proto nabízíme pomoc managementu při odkrývání informací o tom, za co vydává prostředky a jakým způsobem je možné proces zefektivnit. Nástroji finančního řízení jsou katalog služeb s alokovanými náklady na jednotlivé komponenty ICT architektury, dále procesy řízení ICT (včetně měření a reportingu) a komunikace mezi byznysem a ICT. V rámci finančního řízení je vždy zohledněna návaznost na procesní rámec a kvalitu poskytovaných služeb.

Poradenství k poskytování ICT služeb dle ITIL

Cílem "Implementace IT procesů dle ITIL" je vybudování organizace poskytující IT služby, která zajistí transparentnost jednotlivých služeb z hlediska kvalitativních parametrů i nákladů. Projekt je zahájen analýzou současného stavu IT procesů a jejich úrovně podpory business procesů. Následně navrhneme podobu cílového stavu včetně postupu k jeho dosažení. Navazuje vlastní implementace procesního rámce ITIL včetně vytvoření dokumentace.Na závěr je proveden interní audit implementovaných procesů, který garantuje kvalitu odvedené práce. Základním přínosem je zlepšení IT služeb poskytovaných uživatelům. Úroveň IT služeb bude měřena, můžete ji kontrolovat, snadno ovlivňovat a tím řídit i efektivnost poskytování těchto služeb z pohledu nákladů a úrovně podpory vlastního byznysu organizace.

Audit IT managementu (ISO 20000)

Cílem „Hodnocení úrovně provozu IT z pohledu požadavků ISO/IEC 20000 a příprava na certifikaci dle této normy" je analýza stávajícího stavu poskytování IT služeb, identifikace případných slabých míst a vypracování návrhů na zlepšení v oblasti procesů i využité technologie. Ve fázi přípravy na certifikaci proběhne definice potřebných procesů a dokumentace včetně pracovních pokynů, vedení projektu implementace těchto procesů včetně implementace tzv. Demingova cyklu (Plan-Do-Check-Act) pro jejich trvalé zlepšování a provedení kontrolního „auditu“ dle požadavků ISO/IEC 20000. Základním přínosem služby je významné zlepšení IT služeb poskytovaných uživatelům a zejména nastartování procesu pravidelné kontroly a přizpůsobování úrovně IT služeb aktuálním business potřebám organizace.

Chcete více informací?