Podniková architektura a procesní analýza

V rámci projektů v oblasti podnikového poradenství využíváme svou odbornost, dlouhodobé zkušenosti a v reálném prostředí aplikované postupy v oblastech podnikové architektury (Enterprise Architecture), procesní analýzy a procesního řízení. Snažíme se o vizualizaci a pochopení vztahů stávajících aktivit společnosti. Naším společným cílem je potom navrhnout a naplánovat ICT projekty, které přímo podporují splnění vašich byznys cílů a jsou v souladu s vaší dlouhodobou strategií a vizí.

Podniková architektura

Zavedení rámce podnikové architektury (Enterprise Architecture) umožní spojit podnikání, byznys služby s ICT. Tyto různorodé oblasti spojujeme pomocí architektonických principů, vycházejících z osvědčených metodik TOGAF, které jsme na základě zkušeností upravili pro podmínky podniků a společností v našem prostředí.

Navážeme na vizi podniku a strategické záměry byznys jednotek již ve fázi plánování a tvorby strategie. Pomůžeme definovat role, procesy, zodpovědnosti a nastavit motivace tak, aby požadavky byznys jednotek byly skutečně naplněny projektovými záměry v ICT. Po zavedení rámce podnikové architektury budete schopni opakující se cykly návrhů architektury realizovat vlastními silami, způsob realizace dodávky je nastaven tak, aby know-how přešlo k vám.

Procesní analýza

Procesní analýza je základní disciplínou pro zavedení procesního řízení v organizaci. Může sloužit jako podklad pro optimalizaci procesů ve společnosti nebo pro implementaci informačního systému. Analýza formou vizualizace s využitím grafických jazyků ArchiMate a BPMN zkoumá toky práce v organizaci. V jejím rámci jsou popisovány vstupy, výstupy, role, jednotlivé kroky a případně také potřeba zdrojů.

Procesní analýzu je možné použít v jakékoliv společnosti, bez ohledu na její zaměření. Naši konzultanti využívají při procesní analýze primárně rozhovory s garanty procesů. Následně je vizualizují pomocí standardní grafické notace BPMN. Usnadňuje to porozumění mezi různými skupinami lidí (např. mezi managementem a ICT pracovníky) a slouží jako vstup a základ pro následné nasazení procesního řízení či implementaci informačního systému.

Školení metodik podnikové architektury – Togaf, ArchiMate

TOGAF je uznávaný metodický standard pro řízení Podnikové Architektury. Jde o způsob, jak strategicky a dlouhodobě řídit a plánovat změny v organizaci. ArchiMate je grafický jazyk úzce spojený s metodikou TOGAF, vyvinutý pro vizualizaci organizace jako modelu klíčových prvků a vztahů mezi nimi. Zajistíme školení v metodice TOGAF a v jazyce ArchiMate. Školení mohou probíhat v jednom sledu, nebo i odděleně. Jednotlivá školení upravíme na míru Vašim znalostem a potřebám.

Chcete více informací?