Implementace bez rizik

AUTOCONT se snaží u každého projektu minimalizovat rizika plynoucí ze vzájemného nepochopení a díky připraveným šablonám a podpůrným nástrojům maximálně zefektivnit implementační projekt.

Implementační metodika AC Dynamics 365

AUTOCONT realizuje implementaci informačních systémů podle metodiky AC Dynamics 365. Metodika AC Dynamics 365 vychází ze souboru metodických postupů implementace Microsoftu s názvem Microsoft Dynamics Sure Step Enterprise (Full Implementation) a je doplněna o best practices, které AUTOCONT získal na stovkách realizovaných implementací informačních systémů v posledních dvou desetiletích.

Metodika AC Dynamics 365 poskytuje praxí ověřený ucelený soubor postupů, nástrojů a dokumentů pro implementaci informačního systému. Pokrývá celý životní cyklus implementace od úvodních specifikací požadavků až po produkční podporu a údržbu, a to vše s maximálně efektivním zapojením zákazníka do celého procesu.

Klíčoví pracovníci zákazníka jsou s metodikou AC Dynamics 365 detailně seznamováni na zahajovací schůzce projektu, v rámci které se dozví také informace o časovém plánu celého projektu, o svém vytížení, svých rolích na projektu a o klíčových výstupech projektu. Zodpovědností vedení projektu je po celou dobu projektu vysvětlovat a prosazovat metodické postupy tak, aby všichni zapojení pracovníci do projektu dobře rozuměli způsobu práce v rámci konkrétní etapy projektu a byli seznámeni s úkoly, které jsou v dané etapě projektu od nich očekávány.

AUTOCONT rozvinul Microsoft Dynamics Sure Step do metodiky AC Dynamics 365 s cílem minimalizovat projektová rizika plynoucí ze vzájemného nepochopení a díky připraveným šablonám a podpůrným nástrojům maximálně zefektivnit implementační projekt.

Projektové fáze

Diagnostic
Cílem fáze je zmapovat základní požadavky a klíčové procesy zákazníka a vybrat jejich vhodné koncepční řešení. Představujeme základní funkcionality informačního systému a identifikujeme případné GAPy (rozdíly mezi standardní funkcionalitou a požadavky zákazníka, které bude nutné pokrýt programovými úpravami). Výstupem fáze Diagnostic je vedle zpřesněné nabídky také připravené projektové prostředí s fungujícím jádrem informačního systému.

Analysis
Pokračování v tématech řešených ve fázi Diagnostic s cílem zaměřit se na větší detail analýzy. Probíhá
detailní představení standardního řešení a detailní analýza funkčních a nefunkčních požadavků. Výstupem fáze Analysis je FIT-GAP analýza zaměřená na business procesy přes identifikované uživatelské role u zákazníka a na funkční a nefunkční požadavky implementovaného informačního systému. V rámci fáze Analysis je potvrzen koncept řešení jednotlivých GAPů a jsou přijaty strategie pro další projektové fáze (například Testovací strategie, Migrační strategie a další).

Design & Mockup
Cílem fáze je navrhnout konkrétní způsob řešení požadavků a podporu business procesů identifikovaných v předchozí analytické fázi. Zaměřujeme se také na technický návrh integrací a definici struktur pro migraci dat do informačního systému. Snažíme se dosáhnout maximálního sladění s očekáváním zákazníka, proto již v této fázi přizpůsobujeme vzhledy obrazovek budoucího systému, pracujeme s testovacími daty zákazníka a zpracováváme úpravy standardních procesních schémat informačního systému o navržené GAPy.

Development & Pilot
V této projektové fázi dochází k vývoji navržených GAPů včetně migračních úloh a integračních rozhraní. Již v této fázi důkladně testujeme informační systém a zejména klíčové business procesy procházíme (pilotujeme) se zákazníkem. Výstupem fáze Development & Pilot je předtestovaný informační systém s daty zákazníka připravený na školení zaměstnanců.

Deployment
Cílem této fáze je provést závěrečné testy před ostrým spuštěním informačního systému, zaškolení zaměstnanců zákazníka a finální migrace dat. Samotné spuštění do „go-live“ probíhá podle připraveného Cut over/Roll back plánu.

Operation
Informační systém je v ostrém provozu se zvýšeným dohledem. Dochází k optimalizaci a ladění systému a otestování připravených havarijních plánů. Dochází také k následné migraci zákaznických dat, které nemohly být připraveny dříve. Po úvodním období zvýšené podpory je informační systém převeden na dlouhodobý support a monitoring AUTOCONTu, což je také ukončením implementace informačního systému.

Nástroje metodiky AC Dynamics 365

LCS (Microsoft Dynamics Lifecycle Services)
Společně se zákazníkem využíváme po celou dobu implementace informačního systému, a také po celou dobu následné technické podpory, nástroj Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). LCS je sada služeb v Microsoft Azure. Pomocí těchto služeb vytváříme sdílené prostředí se zákazníkem a Microsoftem, ve kterém lze projekt implementace a provozu informačního systému udělat s větší kvalitou a předvídatelností. Zjednodušení a standardizace některých běžných kroků v rámci projektu umožňuje jejich realizaci rychleji a s menšími riziky.

Mezi služby LCS patří například evidence projektových kroků nebo služby pro systémové aktualizace, správu dat a konfigurací, hledání problémů, diagnostiku systému, analýzu a evidenci programových úprav, optimalizaci výkonu a mnoho dalších služeb.

Knihovna procesů - standard APQC
Součástí LCS je nástroj Business Process Modeler, pomocí kterého v úzké součinnosti se zákazníkem procházíme standardní připravené procesy informačního systému a identifikujeme potřeby jejich případné modifikace.

Vycházíme přitom z mezinárodního standardu organizace APQC a jejich knihovny procesů PCF, která je implementována jako standard v produktech Microsoft Dynamics. Knihovna procesů APQC je rozšířena AUTOCONTem a regionální specifika a získaná best practices na implementovaných projektech.

Projektový portál - Microsoft SharePoint
V rámci implementace informačního systému sdílíme všechny projektové dokumenty, informace a úkoly se zákazníkem na projektovém portálu. Na tomto portálu například evidujeme: Registr FIT-GAP, Registr požadavků, Registr interfaces, Registr migrací, Registr change requestů, Registr issues, Registr rizik a další.

Microsoft Project Online
Pro organizaci a dodržování harmonogramu projektu implementace informačního systému používáme Microsoft Project Online.

Kontaktujte nás

Napište nám! Jsme odborníci na informační systémy a aplikace a pomůžeme vám najít vhodné řešení nejen pro vaše obchodní aktivity. Kontaktujte AC specialistu pro tuto oblast na emailu pas@autocont.cz.

Chcete více informací?