Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „GDPR“) zástupcom zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti AUTOCONT.

Prevádzkovateľ vašich údajov

Spoločnosť AUTOCONT s.r.o., IČO: 363 962 22, so sídlom Einsteinova Business Center, Krasovského 14, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 130357/B (ďalej len „AUTOCONT“) ako prevádzkovateľ vás týmto v súlade s GDPR informuje o spracúvaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

Účely spracúvania vašich údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu nevyhnutnom pre účely:

 • plnenia povinností vyplývajúcich zo zmlúv;
 • plnenia povinností vyplývajúcich z podmienok využívaných služieb;
 • plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • vedenia kontaktov na zástupcov zákazníkov a obchodných partnerov;
 • zasielania obchodných oznámení s ponukou produktov a služieb;
 • usporiadania obchodných akcií a školení vrátane pozvania a zaistenia ubytovania;
 • používateľského prístupu k našim internetovým službám;
 • zaistenia ochrany našich práv a oprávnených záujmov.
 • zhotovovanie a používanie fotografií a videozáznamov z obchodných akcií a školení

V súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, využíva AUTOCONT vaše kontaktné údaje pre účel zasielania obchodných oznámení s ponukou založenou na automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, a to do doby než s týmto využitím svojho kontaktu vyjadríte nesúhlas.

Vaše údaje, ktoré spracúvame

Spracúvame nasledujúce kategórie vašich osobných údajov:

 • Identifikačné údaje - aby sme vás mohli nezameniteľne identifikovať, spracúvame osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, firma, pozícia vo firme.
 • Kontaktné údaje - aby sme vás mohli kontaktovať, spracúvame osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne čísla, adresa firmy alebo kontaktná adresa.
 • Údaje o odbornom zameraní -  aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich produktoch a službách, ktoré zodpovedajú vášmu odbornému zameraniu, spracúvame osobné údaje v rozsahu: povolanie, odborná špecializácia, obchodné dotazníky.
 • Údaje o využívaní internetových služieb - aby sme mohli prispôsobovať obchodné informácie vášmu záujmu, spracúvame osobné údaje v rozsahu: záznamy o využívaní našich internetových služieb, IP adresy zariadení a identifikátory cookies.

Príjemcovia vašich údajov

Skupina AUTOCONT je súčasťou skupiny KKCG. Zoznam spoločností skupiny AUTOCONT je uvedený tu, štruktúru a zoznam spoločností skupiny KKCG je možné nájsť tu. Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame v rámci skupiny podnikov AUTOCONT. Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžu byť vaše osobné údaje odovzdávané spoločnostiam skupiny KKCG.

Pre spracúvanie vašich osobných údajov využívame ďalších sprostredkovateľov. Pre zasielanie obchodných oznámení využívame služby spoločnosti Webkomplet (IČ: 29185084). Spracúvanie osobných údajov môžu pre AUTOCONT vykonávať iba sprostredkovatelia na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (Polícii SR, súdom, Finančnej správe SR apod.) v rámci výkonu ich zákonných právomocí.

Doba spracúvania vašich údajov

Vaše osobné údaje sú u nás uložené po dobu trvania zmluvy uzatvorenej medzi vami zastupovanou firmou a AUTOCONT alebo po dobu trvania vašej registrácie k využívaniu služieb AUTOCONT.

Po ukončení zmluvného vzťahu medzi vami zastupovanou firmou a nami, alebo po ukončení vašej registrácie k využívaniu našich služieb naďalej spracúvame vaše osobné údaje iba pre účely a po dobu, počas ktorej sme povinní tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas k spracúvaniu osobných údajov pre účely zasielania obchodných ponúk, je doba uloženia vašich osobných údajov 5 rokov od udelenia súhlasu.

Akonáhle uplynie doba uloženia vašich osobných údajov alebo doba, počas ktorej sme ich povinní uchovávať podľa právnych predpisov, tak vaše osobné údaje anonymizujeme, alebo vymažeme z našich databáz a systémov.

Aké máte práva

Vaše údaje spracúvame transparentne, korektne, v súlade s GDPR a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu. V prípadoch spracúvania vašich údajov, ku ktorým ste udelili súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ budete chcieť odvolať súhlas so spracúvaním a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie vašich údajov, alebo vyjadríte nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, máte právo na vymazanie či obmedzenie spracúvania.

Právo na prístup ku svojim údajom a vaše ďalšie práva uplatníte písomnou žiadosťou zaslanou poštou na adresu vami využívaného regionálneho centra AUTOCONT, alebo žiadosťou zaslanou elektronicky na ou@autocont.sk.

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov nie je v poriadku, môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte otázky, napíšte nám na ou@autocont.sk.

Chcete viac informácií?