Zpracování osobních údajů zákazníků servisních služeb

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) ...

Správce vašich údajů

Společnost AUTOCONT a.s., IČ: 043 08 697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11012 (dále jen „AUTOCONT“) jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Účely zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

  •  plnění povinností vyplývajících ze smluvních vztahů;
  •  plnění povinností vyplývajících z Všeobecných obchodních podmínek AUTOCONT a.s.;
  •  plnění povinností vyplývajících z podmínek třetích stran v případě autorizovaného záručního servisu;
  •  plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
  •  vedení kontaktů na zákazníky servisních služeb a jejich zástupce;
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.
  • V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá AUTOCONT vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

  • Identifikační údaje - abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.
  • Kontaktní údaje - abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.
  • Adresní údaje - abychom vám mohli doručit vámi servisované zařízení či objednané zboží, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo, adresa pro doručení zásilky.

Příjemci vašich údajů

Skupina AUTOCONT je součástí skupiny KKCG. Seznam společností skupiny AUTOCONT a skupiny KKCG naleznete na internetových stránkách těchto společností. Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci skupiny AUTOCONT. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, mohou být vaše osobní údaje předávány společnostem skupiny KKCG. V případě servisu zařízení pro společnosti, jejichž jsme servisním partnerem, předáváme vaše identifikační a kontaktní údaje těmto společnostem. Při doručování zásilek předáváme vaše adresní údaje poskytovatelům poštovních a přepravních služeb.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je dle zákonných lhůt, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Po pominutí zákonného důvodu vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů. V případě jednorázového servisního nebo obchodního případu uchováváme vaše osobní údaje po dobu 5 let.

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. Pokud neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu AUTOCONT anebo zaslanou elektronicky na ou@autocont.cz. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, napište nám na ou@autocont.cz.

Chcete více informací?