Zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Správce vašich údajů

Společnost AUTOCONT, a.s., IČ: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11012 (dále jako „Správce“) vás tímto v souladu s článkem 13 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Účely zpracování vašich údajů

Správce zpracovává vaše osobní údaje zákonným způsobem na základě oprávněného zájmu za účelem oslovení uchazečů o zaměstnání a realizace náborového procesu.

A) Pro účely oprávněných zájmů Správce, které jsou nezbytné pro řádné fungování podniku a ochranu majetku. Jedná se o zpracování vašich údajů pro účely:

  • oslovení uchazečů o zaměstnání;
  • zavedení do komunikačních prostředků společností skupiny AUTOCONT;
  • realizace náborového procesu - posouzení kvalifikace, nezbytných předpokladů nebo zvláštních schopností pro výkon pracovní pozice, posouzení požadavků na profesní způsobilost

B) Pro účely, k nimž jste udělili Správci souhlas. Jedná se o zpracování vašich údajů pro účel:

  • zavedení do evidence uchazečů společností skupiny AUTOCONT k doporučení na jinou vhodnou pozici v rámci skupiny AUTOCONT.

Poskytování vašich údajů

Správce poskytuje vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výlučně společnostem v rámci skupiny AUTOCONT, pokud k tomu udělíte souhlas.

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u Správce uloženy po dobu nezbytně nutnou k zajištění realizace náborového procesu. V případě udělení souhlasu máme vaše data uložena po dobu 3 let od jejich získání.

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. Pokud prokážete, že zpracování vašich údajů není oprávněné, máte právo na výmaz či omezení zpracování.V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše práva můžete uplatnit u Správce. Pokud máte další otázky k nakládání s osobními údaji, napište na ou@autocont.cz.

Prohlášení uchazeče o zaměstnání

Prohlašuji, že jsem těmto Informacím plně porozuměl(a), a že uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účel dle čl. II.B.

Chcete více informací?