Governance, Risk and Compliance

Reagujte na rizika spojená s vaším byznysem pohotově a v reálném čase s modulem GRC v platformě ServiceNow.

Platforma ServiceNow už dávno není pouze vysoce ceněným helpdeskem. Od roku 2004 pomáhá transformovat neefektivní procesy ve vašem podnikání do funkčního integrovaného celku. Prostřednictvím nepřetržitého monitorování a automatizace vám modul GRC poskytuje přehled o dodržování předpisů a vyhodnocování rizik v reálném čase, zlepšuje rozhodování, zvyšuje transparentnost a výkonnost Vašeho podniku. ServiceNow propojuje podnikání, zabezpečení a IT s integrovaným rámcem rizik, který transformuje manuální, tiché a neefektivní procesy do jednotného programu postaveného na jedné platformě.

GRC je zkratka, která je v IT světě relativně nová. Vzhledem k tomu, jak širokou oblast pokrývá, aspiruje na frekventované IT buzzword, pod kterým je někdy těžké si něco představit.

Modul GRC stojí na čtyřech aplikacích, které jsou základními pilíři konceptu GRC.

Řízení souladu s firemními zásadami a právními předpisy

Automatizujte a spravujte životní cykly zásad vašeho podnikání a průběžně sledujte jejich dodržování. ServiceNow přináší výhodu jediné platformy, díky níž bude Vaše snaha o dodržování předpisů organizovanější, jednodušší, transparentnější a vysoce spolehlivá.
test.PNG
Aplikace ServiceNow Policy and Compliance Management poskytuje centralizovaný proces pro vytváření a správu zásad, standardů a dalších postupů v souladu se závaznými interními předpisy Vaší organizace. Proces automaticky kříží požadavky vycházející z externích předpisů, zejména z vnitrostátních právních předpisů (regulace v oblasti kybernetické bezečnosti, bankovnictví aj.) a předpisů vydávaných na úrovni Evropské unie (GDPR, směrnice NIS aj.). Aplikace poskytuje strukturované pracovní postupy pro identifikaci, hodnocení a nepřetržité sledování kontrolních činností, které odpovídají zadaným požadavkům. Aplikace obsahuje podklady pro centralizovaný proces pro identifikaci, hodnocení, reakci a nepřetržité sledování rizik, která mohou negativně ovlivnit Vaše podnikání, která jsou hodnocena v aplikaci k řízení rizik.

Řízení rizik

Stanovte priority a reagujte pohotově na identifikovaná rizika, díky podrobné analýze jejich dopadů na vaše podnikání.
2-1.PNG

Aplikace ServiceNow Risk Management poskytuje centralizovaný proces pro identifikaci, hodnocení, reakci a nepřetržité sledování rizik spojených s Vaším podnikáním a provozem IT. Aplikace poskytuje strukturované pracovní postupy pro správu hodnocení rizik, jednotlivých ukazatelů rizik a další přidružené aktivity. Procesy okolo řízení rizik zahrnují spolupráci týmů napříč vaší společností, zejména se jedná o:

  • Interní audit
  • Řídící výbor IT
  • Tým zodpovědný za identifikaci a hodnocení rizik
  • Všechny úrovně řízení, které pomáhají identifikovat rizika pro jednotlivé úrovně Vašeho podnikání


risk-events.png

Audit

Využijte údaje o rizicích k určení rozsahu a stanovení priorit plánů auditu a automatizaci křížových procesů. Díky ServiceNow snížíte náklady na audit, zlepšíte efektivitu a minimalizujete riziko.
3-1.PNG
Aplikace ServiceNow Audit Management automatizuje pracovní toky týmu interního auditu, optimalizuje zdroje a produktivit a eliminuje opakující se zjištění při pravidelných kontrolách a auditech. Aplikace Audit Management používá údaje o shodě a rizicích k určení rozsahu, plánování a stanovení priorit auditu. Průběžný přezkum zásad a postupů, rizik a programů auditů poskytuje příležitost k vyřešení problémů dříve, než nastane fatální selhání na základě selhání týmu interního auditu.

Řízení dodavatelů

Kontinuálně monitorujte, detekujte, posuzujte, snižujte a napravujte rizika v životních cyklech vašich dodavatelů. Je důležité, pravidelně vyhodnocovat své dodavatele a aktivně zmírňovat případná rizika, protože jejich bezpečnost je stále důležitějším aspektem i pro bezpečnost vašeho podnikání.
Pravidelné hodnocení dodavatelů bylo doposud časově velmi náročné a náchylné k chybám, které se zákonitě vyskytují u tabulek, emailů a zjednodušených nástrojů používaných k řízení rizik. Aplikace ServiceNow Vendor Risk Management transformuje způsob správy řízení rizik spojených s dodavateli, prostřednictvím hlášení o rizicích a problémech na straně dodavatelů, důsledného procesu hodnocení a sledování nápravných opatření. Aplikace poskytuje prostředky k usnadnění interakcí zúčastněných stran, zvýšení transparentnosti a odpovědnosti a účinně sleduje rizika spojená s dodavateli.
Sladěním řízení dodavatelských rizik se stanovenými prioritami řízení rizik vytvoříte základní integrovaný pohled na rizika podnikání z pozice silného a široce rozkročeného enterprise přístupu.

Závěrem

Tyto 4 aplikace ServiceNow modulu GRC jsou základními pilíři systému řízení GRC ve vaší společnosti. Zmíněné oblasti jsou zpravidla záležitostí menších celků, které nejsou centrálně řízeny. Velikou výhodou jednotné platformy ServiceNow je integrace těchto oblastí do jednotné platformy, čímž snížíte riziko při přenášení informací mezi jednotlivými agendami a získáváte cenné vstupy pro řízení Governance, Risk and Compliance.

 

Chcete více informací?