Poradenství k řízení ICT

V oblasti řízení IT dle ITIL se zaměřujeme na poradenské služby a školení a poskytujeme i služby auditu.

Cílem "Implementace IT procesů dle ITIL" je vybudování organizace poskytující IT služby, která zajistí transparentnost jednotlivých služeb z hlediska kvalitativních parametrů i nákladů.

Poradenství k poskytování ICT služeb dle ITIL

Cílem "Implementace IT procesů dle ITIL" je vybudování organizace poskytující IT služby, která zajistí transparentnost jednotlivých služeb z hlediska kvalitativních parametrů i nákladů.

Projekt je zahájen analýzou současného stavu IT procesů a jejich vztahu s business procesy. Následně navrhneme podobu cílového stavu včetně postupu k jeho dosažení. Navazuje vlastní implementace procesního rámce ITIL včetně vytvoření dokumentace. Na závěr je proveden interní audit implementovaných procesů, který garantuje kvalitu odvedené práce.

Základním přínosem je zlepšení IT služeb poskytovaných uživatelům. Nastavení procesů zajistí transparentnost. Úroveň IT služeb bude měřena, můžete ji kontrolovat, snadno ovlivňovat a tím ovlivňovat i náklady na poskytování těchto služeb. Můžete řídit IT podle potřeb podnikání.

Více informací v  produktovém listu Konzultace a školení v oblasti procesního řízení.

Audit IT managementu (ISO 20000)

Cílem „Hodnocení úrovně provozu IT z pohledu požadavků ISO/IEC 20000 a příprava na certifikaci dle této normy" je analýza stávajícího stavu poskytování IT služeb, identifikace případných slabých míst a vypracování návrhů na zlepšení v oblasti procesů i využité technologie. Ve fázi přípravy na certifikaci proběhne definice potřebných procesů a dokumentace včetně pracovních pokynů, vedení projektu implementace těchto procesů včetně implementace tzv. Demingova cyklu (Plan-Do-Check-Act) pro jejich trvalé zlepšování a provedení kontrolního „auditu“ dle požadavků ISO/IEC 20000.

Základním přínosem služby je významné zlepšení IT služeb poskytovaných uživatelům ve velmi krátké době. Mezi další přínosy patří nastavení procesů a případná implementace takových nástrojů, které zajistí transparentnost IT služeb. Úroveň IT služeb bude měřena, můžete ji kontrolovat, snadno ovlivňovat a tím ovlivňovat i náklady na poskytování těchto služeb. Můžete řídit IT podle potřeb podnikání.