Řízení projektů a procesů (EPM)

AutoCont EPM představuje kompletní sadu nástrojů pro podporu projektového řízení. Je určen organizacím, které kladou důraz na efektivní práci, optimalizaci nákladů a mají ambice dodávat kvalitní produkty při dodržení termínu a rozpočtu.

Základními prvky řešení jsou centrální systém Microsoft Project Server 2013 a klientská aplikace Microsoft Project Professional 2013. Oba jsou vedoucími produkty trhu. Jejich silnou stránkou je plná integrace s Microsoft SharePoint.

AutoCont je držitelem nejvyšší kompetence pro implementaci a podporu systémů Microsoft GOLD Project & Portfolio Management Partner a dlouhodobým lídrem na trhu v této oblasti. Naše řešení podporují projektové řízení v desítkách rozsáhlých organizacích i v malých týmech.

Strategické řízení portfolia

Optimální využívání omezených lidských i finančních zdrojů pro dosahování strategických cílů organizace patří mezi hlavní úkoly top managementu organizace. Předpokladem je znalost a kvantifikovatelnost strategických cílů i přehled o připravovaných i realizovaných projektech. K tomuto účelu slouží funkce pro portfolio management včetně optimalizačních nástrojů. V rámci implementace provádíme analýzu procesu strategického řízení, který pak vhodně podpoříme customizací vlastního nástroje.

Plánování a monitoring projektů

Fáze plánování projektu je základem úspěchu. Microsoft Project poskytuje projektovým manažerům kompletní a rozsáhlou podporu a současně uživatelskou přívětivost. Začleněním výstupů plánovací fáze do uceleného cyklu projektu, řízeného v Microsoft Project Serveru, dosahujeme kontroly nad vývojem projektu, včetně možnosti signalizace odchylek od plánovaného stavu. Součástí implementace je kromě analýzy, customizace či vývoje nadstaveb také školení uživatelů a jejich podpora.

Kapacitní plánování zdrojů

Snižování množství lidských zdrojů je charakteristikou mnoha organizací. Současně se však stává zásadním omezením pro realizaci portfolia projektů. Plánování a řízení zdrojů je specifické pro každou organizaci. V průběhu implementace nástroje provádíme analýzu procesů a na základě zkušeností navrhujeme optimální pravidla pro řízení zdrojů. Microsoft Project Server nabízí podporu více způsobů kapacitního plánování zdrojů, které navíc vhodně doplňujeme o vlastní rozšíření a aplikace.

Automatizace procesů a workflow

Předpokladem pro zvýšení efektivity organizace je znalost vlastních procesů, identifikace těch klíčových a jejich standardizace. Automatizací, která zajišťuje standardizaci často se opakujících procesů, lze dosáhnout významných úspor. Na základě analýzy a popisu procesů vytváříme vizualizovaná workflow, s uživatelsky přívětivými formulářovým rozhraními,která jsou často integrovaná na další systémy. Výhodou vizualizace workflow je možnost zaškolení uživatelů, aby mohli dílčí změny v procesech provádět sami. Reflektování skutečného stavu procesů v nástroji je podmínkou pro jeho reálné používání. Pomocí dalších funkcí lze dále sledovat stav procesu/workflow, vyhodnocovat statistiky včetně promítnutí do KPI jednotlivých pracovníků atd.