Etický kodex a compliance program

Společnost AUTOCONT, její zaměstnanci a odpovědné osoby při své činnosti dbají o dodržování obecně uznávaných etických zásad a o rozvíjení pozitivních vztahů se zákazníky a obchodními partnery. Zároveň dbají o zdržení se jakéhokoliv protiprávního jednání s důrazem na eliminaci či snížení vzniku rizik trestní odpovědnosti AUTOCONT vyplývajících ze zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob.

Proto představenstvo společnosti vydalo toto PROHLÁŠENÍ a byl vypracován ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI jako výraz úcty a respektu k dodržování etických zásad, pravidel a právních předpisů.

Před několika lety jsme se rozhodli zabývat prevencí korupce a začali jsme budovat ucelený Compliance program, který jsme zastřešili certifikací mezinárodního standardu ISO 37001 – Systém protikorupčního managementu. Seznamte se s DEKLARACÍ PROTIKORUPČNÍHO JEDNÁNÍ našich společností.