Podnikové a procesní poradenství

Pomůžeme vám zrealizovat konkrétní kroky k naplnění byznys cílů podniku či organizace ve spojení s ICT. Využíváme svou odbornost, dlouhodobé zkušenosti a nejlepší praktiky v oblastech podnikové architektury (Enterprise Architecture), procesní analýzy a procesního řízení.

Použité postupy vhodně kombinujeme aby naplnily vaše očekávání a vedly k vyladění poskytovaných služeb ICT s vaší byznys strategií. Naší snahou je navrhnout a realizovat konkrétní projekty, které vycházejí z rozvoje podnikové architektury, procesní analýzy, nebo procesního řízení.

Podniková architektura

Zavedení rámce podnikové architektury (Enterprise Architecture) umožní spojit podnikání, byznys služby s ICT. Tyto různorodé oblasti spojujeme pomocí architektonických principů. Navážeme na vizi podniku a strategické záměry byznys jednotek již ve fázi dlouhodobého plánování. Pomůžeme vytvořit definované role, procesy, zodpovědnosti a nastavit motivace tak, aby požadavky byznys jednotek byly skutečně naplněny projektovými záměry v ICT. Po zavedení rámce podnikové architektury budete schopni opakující se cykly návrhů architektury realizovat vlastními silami, způsob realizace dodávky je nastaven tak, aby know-how přešlo k vám.

Procesní analýza

Procesní analýza je základní disciplínou pro zavedení procesního řízení v organizaci. Může sloužit jako podklad pro optimalizaci procesů ve společnosti nebo pro implementaci informačního systému. Zkoumá toky práce v organizaci. V rámci analýzy jsou popisovány vstupy, výstupy, role, jednotlivé kroky a případně také potřeba zdrojů.

Procesní analýzu je možné použít v jakékoliv společnosti, bez ohledu na její zaměření. Naši konzultanti využívají při procesní analýze primárně rozhovory s garanty procesů. Následně je vizualizují pomocí standardní grafické notace BPMN. Usnadňuje to porozumění mezi různými skupinami lidí (např. mezi managementem a ICT pracovníky) a slouží jako vstup a základ pro následné nasazení procesního řízení či implementaci informačního systému.

Více informací v produktovém listu Efektivní modelování procesů

Nasazení procesního řízení

Procesní řízení představuje sadu metod a nástrojů trvalého zajištění maximální výkonnosti a neustálého zlepšování procesů, které vycházejí z jasně definované strategie organizace a jejichž cílem je naplnit stanovené strategické cíle. Abychom mohli procesy řídit, je nutné je poznat.

Základní disciplínou pro zavedení procesního řízení v organizaci je tedy procesní analýza a modelování. Následně lze procesy optimalizovat změnou parametrů s využitím různých metodických přístupů nebo automatizací a definovat ukazatele potřebné pro sledování výkonnosti procesů. Zavedení procesního řízení je náročná kontinuální disciplína. Našim cílem je obeznámit zákazníka se základními principy a definovat metodiku procesního řízení v jeho organizaci tak, aby byl schopen rozvíjet aktivity procesního řízení i v budoucnu.