ŘÍZENÍ, ROZVOJ, BEZPEČNOST IT

Soustřeďte se jen na to, co je pro váš byznys podstatné. O řízení, rozvoj a bezpečnost IT se postaráme my.

Vypracujeme komplexní analýzu toho, kolik vaše IT firmu stojí, jak je vnímáno uživateli, jaké prostředky používá, jak je organizováno a jak je řízen jeho rozvoj a provoz. Zhodnotíme současný stav a popíšeme konkrétní kroky, které mohou vést až k převzetí zodpovědnosti za provoz části či celého IT. Dokážeme nahradit či zastoupit chybějící IT specialisty. Zajistíme spolehlivost i bezpečnost vašeho podnikání ve formě služeb bezpečnostního dohledu, testů zranitelnosti, bezpečnostních auditů, plánů na zajištění kontinuity, strategie a řízení bezpečnosti IT.

CHCI VĚDĚT VÍC

Řešíme architekturu podnikových procesů a strategii IT, bezpečnost IT, sběr a vyhodnocování projektů, řízení IT projektů i řízení kvality IT služeb, umíme zabezpečit outsourcing IT manažera či bezpečnostního specialisty, převzít zodpovědnost za chod části či celého IT.

Umíme vypracovat komplexní analýzu toho, kolik IT firmu stojí, jak je vnímáno zástupci uživatelů, jaký hardware a software firma provozuje, jak je IT organizováno a jak je řízen rozvoj a provoz IT. Provádíme zjištění současných provozních (fixních i variabilních) nákladů na IT a investičních nákladů za posledních 4 až 5 let. Na základě této analýzy vytvoříme katalog IT služeb, který obsahuje řízení a rozvoj IT a bezpečnosti, podporu uživatelů IT, provoz koncových zařízení, provoz sítí, provoz serverů i datových úložišť a provoz i rozvoj aplikací. Z nasbíraných podkladů vytvoříme zhodnocení věcného stavu IT, na základě kterých umíme navrhnout konkrétní kroky, které mohou vést až k převzetí zodpovědnosti za provoz části či celého IT. Případně můžeme garantovat servisní smlouvou jen některé oblasti služeb včetně chybějících IT specialistů, jejich zastupitelnost či regionální pokrytí.

Řízení a koordinace dodávky IT služeb

Na garanci kvality poskytovaných IT služeb dohlíží námi přidělený Service Delivery Manager. Zajišťuje vyhodnocování nastavených pravidel a procesů, dbá nad kvalitou poskytovaných servisních služeb, řídí a kontroluje dodávky servisních služeb s třetími stranami, zajišťuje výstupní informace (reporty), které předkládá dle nastaveného smluvního plnění zákazníkovi a proaktivně identifikuje možnosti zlepšení dodávky poskytovaných servisních služeb.

Outsourcing IT manažera

Obsah služeb zabezpečuje kompletní řízení chodu celého IT zákazníka, jeho optimalizaci i rozvoj. Může být řešeno na definovanou dobu či dlouhodobě zkušeným IT konzultantem s manažerskými kompetencemi. Osoba v této roli musí být schopna zmapovat stav IT, vyčíslit skutečné náklady, revidovat stávající kontrakty s dodavateli IT služeb a navrhovat kroky pro zvyšování efektivity i potřebné inovace. Musí dokázat argumentovat potřebné směrem k výkonnému vedení zákazníka, řídit a koordinovat externí dodavatele i interní pracovníky.

Outsourcing manažera kybernetické bezpečnosti

Tyto služby zahrnují především tzv. „měkké dovednosti“, jako je poradenství, metodické vedení, školení, ale i odborné konzultace na aktuální témata, řešení otázek kybernetické bezpečnosti, revize a dokumentování, případně navrhování změn interních procesů, úpravy a aktualizace bezpečnostních předpisů zákazníka, kontrolní činnosti týkající se dodržování stanovených bezpečnostních pravidel, licenční politiky, zvládání rizik či incidentů, změnového řízení atd.

Outsourcing pověřence pro ochranu osobních údajů

Obsah této služby se v mnohém prolíná s činností manažera kybernetické bezpečnosti, zvláště pokud jde o bezpečnost dat. Výkon této role je však více zaměřen na konzultační činnost v oblasti právních předpisů a poskytování informací. Pověřenec dle požadavků organizace zajišťuje také posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Osoba v této roli by proto měla být zapojena do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů, včetně auditu, a samozřejmě je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázána tajemstvím nebo důvěrností.

Služby pro kybernetickou bezpečnost

Zajistíme spolehlivost i bezpečnost vašeho podnikání ve formě služeb analýzy rizik bezpečnosti informačních systémů, bezpečnostních auditů, testů zranitelnosti, auditů a služeb k ochraně osobních údajů, strategie a plánů na zajištění kontinuity, strategie a řízení bezpečnosti IT. Pomocí základních testů typu „Datová stopa organizace v internetu“ či „Sken kybernetických hrozeb prostředí zákazníka“ s vámi nastartujeme kroky směrem k opravdu potřebným opatřením.

Služby Security Operation Center

Tento typ služeb nabízí monitoring bezpečnostních událostí a reakcí na ně, zajištuje reporting událostí, systematizaci nápravných opatření a zajištění průběžného zlepšování bezpečnosti IT.

ZPĚT