Datová centra a virtualizace

Datová centra, storage virtualizace, privátní cloud, flash, akcelerace výkonu, backup, UPS, non-IT

V datovém centru jsou umístěny servery a datová úložiště. Zajišťují základní funkce podniku. Na jejich základě funguje informační systém, elektronická pošta, připojení k internetu, webové stránky, atd. Jsou zde uloženy sdílené soubory a databáze. Menší organizace si vystačí s oddělenou, klimatizovanou místností, kde jsou umístěny servery, větší chtějí víc - spolehlivé chlazení a napájení, protipožární zabezpečení, zajištění vstupu a dálkovou signalizaci. Virtualizace, konsolidace a optimalizace serverů a datových úložišť v posledních letech radikálně mění strukturu datových center.

Virtualizace a konsolidace serverů

Virtualizace serverů je v chápána jako základní stavební prvek infrastruktury, na kterém jsou provozovány operační systémy a aplikace. Virtualizace výrazně zvyšuje snadnou rozšiřitelnost datacentra, snižuje nároky na prostor, elektrickou energii i chlazení a zvyšuje poměr využití serverového hardwaru, čímž šetří náklady na jeho pořízení. V oblasti virtualizace jsme leadrem na trhu, nabízíme řešení postavené na VMware ESX a vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, RedHat Enterprise Virtualization. Detaily v produktovém listu Virtualizace serverů.

Cílem konsolidace serverů je úspora nákladů na nákup a provoz serverového prostředí v IT infrastruktuře. Při konsolidaci jsou využívány přístupy a jejich kombinace jako je virtualizace serverů, konsolidace služeb v rámci serverů a clustering serverů, tedy jejich spojování do větších celků. Na úvod je klíčová detailní analýza stávajícího stavu infrastruktury a zjištění požadavků na další rozvoj organizace.

Replikace virtuálních serverů

Virtualizační vrstva je ideální částí IT pro zajištění vysoké dostupnosti výpočetních prostředků (serverů, stanic, úložišť a podobně). Jedním ze způsobů, jak zvýšit dostupnost virtuálních serverů je jejich replikace, která zajišťuje, že při výpadku hardware bude virtuální stroj stále dostupný. Replikovat je možné na jiný fyzický server, do jiného sálu v datacentru, do jiného datacentra, do jiné lokality a případně také do cloudu.

Optimalizace a virtualizace datových úložišt

​​Na základě vstupní analýzy definujeme se zákazníkem nové požadavky na aplikační základnu pro kapacitu datového prostoru i výkony zařízení. Ne vždy je nutná kompletní výměna stávajících datových úložišť. Již díky úpravám architektury SAN a integraci stávajících prostředků pro ukládání dat, je možné vytvořit společný virtuální prostor.

Pomocí produktů pro virtualizaci storage je možné zajistit ochranu stávajcí investice do diskových kapacit zákazníka, zvýšit dostupnost uložených informací, odstínit vazby konkrétního HW serveru na konkrétní diskové pole, či odstraněnit produktové závislosti na jednom výrobci.

Principem virtualizace diskových úložišť je spravování diskových polí na úrovni LUNů virtualizační vrstvou. Tato vrstva zabezpečuje i další storage služby, jako jsou snapshoty dle nastavených časových plánů, mirror kopie v rámci jedné lokality nebo i přes lokality, případně i replikace.​

Akcelerace výkonu s využítím flash technologií

Pomocí moderních flash technologií lze velmi efektivně zvyšovat výkon aplikací na serverech i přímo v diskových polích.

Disponujeme zkušenými odborníky s přehledem o možnostech technologických leaderů v této dynamicky se rozvíjející oblasti.​

AutoCont Privátní Cloud

​​​​​​AutoCont Privátní Cloud je námi připravené moderní řešení infrastruktury využívající technologie, které jsou provozované v prostorách zákazníka, případně dodavatele. Je to inovativní řešení pořizování majetku a služeb v oblasti IT infrastruktury a je založené na principu sdílení základních stavebních kamenů infrastruktury.

Toto řešení je inspirováno infrastrukturou velkých poskytovatelů jako AMAZON, GOOGLE atd., tedy provozovatelů služby veřejného cloudu. Je zde dosaženo velice nízkých nákladů na poskytované služby. Více na www.acprivatnicloud.cz​.

Řešení pro zálohování a archivaci

Zálohování infrastruktury chápeme jako zásadní činnost při provozu IT, protože provozované systémy obsahují pro společnosti kritická data a déle trvající nefunkčnost často způsobuje výrazné finanční ztráty. Minimálně stejně důležité jako zálohování je i úspěšná a rychlá obnova po havárii, která může minimalizovat nepříznivé dopady na chod společnosti a finanční ztráty. V dnešní době provozuje značná část společnosti svoje systémy ve virtuálním prostředí, což vyžaduje přizpůsobení zálohovacího systému této skutečnosti. Výsledkem pak je efektivní zálohování a obnova prostředí.

Součástí moderních zálohovacích systémů je i řešení deduplikace (nebo komprese), která výrazně šetří objem ukládaných dat a pokud je správně implementována, snižuje i nároky na délku trvání zálohovacího procesu.

Detaily v produktovém listu Archivace, zálohování a obnova.

Networking a loadbalancing DC

V rámci komunikace částí datových center dochází díky virtualizaci serverů a datových úložišť, ke klíčové změně směru komunikace. 75% datového provozu v rámci DC teče mezi virtualizovanými servery a díky softwarově definovaným sítím mnohdy ani neopustí fyzický HW serveru. Komunikační infrastruktura DC se tak stává mnohem "placatější" a na řadu přicházejí tzv. 2-tier návrhy DC. Jsou zaměřené na rozprostření Layer 2 vrstvy napříč DC a na současný přenos klasických sítí a SAN, které jsou přenášeny na základech TCP/IP pomocí protokolů iSCSI a FCoE.

V neposlední řadě přichází tzv. SDN sítě. Zkratka znamená Softwarově Definované Sítě. Aktivní prvky nově navrhované do DC by měly na tento přicházející fenomén být připraveny jejich podporou již dnes.

Řešení UPS a non-IT technologie DC

I špičkově vybavené datové centrum stojí a padá na základních životních funkcích. Z pohledu vysoké dostupnosti služeb a infrastruktury by měl být každý datový rozvaděč naplněný technologií monitorován a kontrolován z pohledu zajištění funkcionality. Nedostupnost služeb může být způsobena klasicky HW poruchou, lidskou chybou, nebo právě nezajištěním životních funkcí.

Mezi základní oblasti, potřebné pro chod jakékoli technologie patří: napájení elektrickou energií, klimatizace a vzduchotechnika, fyzická infrastruktura datového centra, oblast požární ochrany a fyzické bezpečnosti a monitoring datového centra.

Více v produktovém listu Non-IT technologie datových center.

Vysoká dostupnost a disaster recovery DC

Díky požadavkům na minimalizaci výpadků systémů a služeb, dochází ke konkrétním návrhu, který pokrývá oblast optimalizace HW serverů i virtualizaci datových úložišť a sítí. Pokud se tyto pohledy navrhnou v komunikujícím ekosystému a to společně s NON-IT technologiemi, zajišťujícími environmentální funkce DC a správně definovanou bezpečnostní politikou, hovoříme o skutečné "vysoké dostupnosti DC".

Mimo řešení redundance v rámci jednoho datacentra realizujeme i prostředí s vysokou dostupností v rámci geograficky oddělených datacenter. Takovéto řešení pak dokáže zajistit chod společnosti i v případně požáru, přírodní katastrofy či jiné situace, která má fatální dopad na celé či zásadní část primárního datacentra. Provoz je v případě potřeby přesunut do záložního datového centra, řešení je pak z pohledu komplexnosti rozprostřeno na lokality v celé své šíři.