Digitalizace dokumentů

Úspěšně pomáháme zákazníkům snáze a rychleji vykonávat činnosti vztahující se k práci s fakturami, smlouvami, objednávkami, specializovanými dokumenty, jejich elektronizací a oběhem. Digitalizací rozumějme soubor technologických kroků zajištujících vstup dokumentu (nejčastěji v papírové podobě) a dat do systému elektronické správy. Klíčové jsou dvě oblasti - získání dat a jejich vytěžení. Mezi výhody digitalizace patří snadná dohledatelnost dokumentů, klasifikace a jejich bezpečné uložení. V elektronické podobě jsou dokumenty přístupné kdykoliv v reálném čase. V oblasti digitalizace dokumentů disponujeme značnými zkušenostmi u malých, středních či velkých organizací napříč odvětvími.

End-to-end digitalizace

Každý z nás setkává v pracovním procesu s množstvím dokumentů, které jsou nezbytné pro výkon pracovní činnosti a jejichž snadné zpracování, přehledná evidence a dohledatelnost se stávají klíčem k odvedení práce včas a v požadované kvalitě.

Nabízíme ucelené modulární řešení, nesoucí název End-to-end digitalizace a pokrývající celý životní cyklus dokumentu od sběru přes úpravy až po konečné uložení a archivaci. V rámci jediného komplexního řešení je zajištěno skenování papírových dokumentů, které jsou následně podrobeny úpravám pomocí kvalitního softwaru. Jakmile jsou dokumenty převedeny do elektronické podoby lze provádět činnosti typu: ostření nebo ořez obrazu, klasifikaci dokumentů dle jednotlivých druhů (faktury, formuláře…) a vytěžování informací. V poslední fázi komplexního digitalizačního řešení je věnován důraz na uložení a archivaci dokumentů. S ohledem na aktuální trendy nabízíme ukládání do systému Microsoft Sharepoint nebo IBM FileNet.

Produktový list End-To-End Digitalizace

Produktový list Řešení pro vytěžování dat DOCU-X OCR

Produktový list AC Capture - Digitalizace formou služby

Produktový list AC Capture - Nabídka balíčku na vytěžování hlavičkových údajů z faktur

Biometrický podpis

Biometrický podpis, coby moderní technologie, otevírá možnosti společnostem, které chtějí vhodně urychlit a zpříjemnit jednání se svými koncovými zákazníky a partnery a rovněž zvýšit zabezpečení této komunikace.

Biometrickým podpisem rozumíme digitální podpis vzniklý nasnímáním vlastnoručního podpisu a obsahující statické i dynamické (biometrické) vlastnosti podpisu.

Umožňuje redukovat množství listinných dokumentů a urychlovat procesy. Jeho zavedením se sníží náklady na tisk, archivaci a digitalizaci papírových dokumentů, které jsou v elektronické podobě k dispozici kdykoli a komukoli, kdo k nim má mít přístup.

Dokument podepsaný biometrickým podpisem je jednoznačně spojen s identitou podepisující se osoby. Klesá možnost podvodného jednání, například změny v podepsaném dokumentu nejsou možné. Odpadá potřeba listinné archivace, informace z elektronických dokumentů lze efektivně vytěžovat pomocí speciálních nástrojů.

Produktový list Biometrický podpis

HW

V rámci oblasti digitalizace se specializujeme i čistě na dodávky vybraného hardwaru. Typicky se jedná o oblast skenování, v podobě skenerů do velikosti A3 (ale i větší formáty) či jiného specializovaného HW. Při pořizování skenovacího hardwaru je důležitý výběr vhodného dokumentového skeneru.

V tomto rozhodovacím procesu, zvažujeme následující faktory, výkon skeneru (jde o max. denní objem - systém musí umožnit vyrovnat se s průměrným denním a také nárazovým nárůstem objemu), spolehlivost skeneru (musí být schopen naskenovat dokument spolehlivě, detekovat dvojí průchod dokumentu a zaseknutí papíru), kvalita obrazu (musí být vhodný pro všechny druhy papíru, s nimiž se při práci setkáváme).

Dodáváme všechny typy dokumentových skenerů - formáty A2-A0, knižní skenery či Image Access.

SW

V rámci oblasti digitalizace se specializujeme i čistě na dodávky vybraného softwaru.V našich řešeních se opíráme o produkty světových výrobců v oblasti digitalizace a vytěžování dokumentů jako jsou IBM Datacap a Kofax Capture. Naší snahou je vždy vybrat řešení, které nejlépe splňuje požadavky a očekávání zákazníka.