Poradenství ke strategii a rozvoji ICT

V oblasti poradenství ke strategii a rozvoji sledujeme systematický rozvoj ICT, jeho řízení a v neposlední řadě aspekty bezpečnosti. Vycházíme ze znalostí nasazení a provozu řešení, znalostí ICT systémů a technologií. Řídíme se trendy v oblasti podnikání a ICT.

Dodáváme projektové a poradenské služby pro podporu správného a efektivního rozhodování. V případě výkonových, nebo funkčních nedostatků konkrétního ICT řešení, dodáme sadu nápravných opatření a najdeme způsob, jak kontrolovat úroveň sladění byznysu a ICT. Naplňování strategie ICT považujeme za hybný motor koncepčního rozvoje ICT.

Zajímavá aktuální nabídka kurzu/workshopu: Jak na strategii ICT za 3 dny.

Strategie ICT

Pomocí strategie ICT definujeme cílový stav ICT a projekty potřebné pro dosažení tohoto dlouhodobého cíle. Postupujeme tak, aby strategie ICT podporovala záměry a cíle podniku či organizace jako celku. Naše dlouhodobé zkušenosti jsme přeměnili do čtyř hlavních kroků.

První krok - stávající stav. Zjistíme podstatné informace o stávajícím stavu v odpovídající struktuře a zhodnotíme formou SWOT analýzy. Druhý krok - cílový stav. Navrhneme architekturu cílového stavu, aby navazovala na vizi podniku/organizace a pomáhala naplňovat dlouhodobé cíle. Třetí krok - projekty pro přechod do cílového stavu. Navrhneme podle definovaných kritérií projekty, které je nutné realizovat pro dosažení cílového stavu. Čtvrtý krok - harmonogram projektů a celkový rozpočet. Rozložení projektů v čase a logických návaznostech. Získáte tak podklady pro strategické řízení ICT v dlouhodobém horizontu.

Finanční řízení ICT

Vrcholový management společností chce řídit nemalé investice do ICT, vědět jaké služby ICT poskytuje a hlavně kolik tyto služby stojí. Usiluje o nastavení transparentních vazeb mezi ICT a vedením společnosti.

Jsme si vědomi, že tyto investice mohou výrazně podpořit růst byznysu, a proto nabízíme pomoc managementu při odkrývání informací o tom, za co vydává prostředky a jakým způsobem je možné proces zefektivnit. Nástroji finančního řízení jsou katalog služeb s alokovanými náklady na jednotlivé komponenty ICT architektury, dále procesy řízení (včetně měření a reportingu) a komunikace mezi byznysem a ICT. V rámci finančního řízení je vždy zohledněna návaznost na procesní rámec a kvalitu poskytovaných služeb.

Poradenství při výběru ICT řešení

Technologie se mění závratným tempem. Jaké ICT řešení tedy vybrat, jakou technologii zvolit? Poradíme vám jak postupovat! Nejčastěji využíváme multikriteriální analýzu, kde posuzujeme ekonomické ukazatele (TCO), funkčnost, bezpečnost a dostupnost.​

Zanalyzujeme vaše požadavky na ICT řešení. Společně provedeme prioritizaci jednotlivých požadavků. Další postup je individuální v závislosti na skutečnosti, zda již máte vlastní preference a vybraná konkrétní ICT řešení. Nabízíme i expertízu v oblasti trendů pro volbu řešení s dlouhodobým výhledem. Výsledná multikriteriální analýza se skládá z části parametrické, kde jsou porovnány jednotlivá řešení a části slovního hodnocení, včetně doporučení. Přínosem je výběr ICT řešení, které splňuje vaše požadavky, je realizovatelné, nákladovost odpovídá plánovanému rozpočtu a užitek vybraného řešení bude dlouhodobý.

Diagnostika využití ICT řešení a doporučení rozvoje

Poskytujeme technologicky nezávislý pohled na vaše ICT prostředí. Používáme přístup pomocí modelu vyspělosti. Stávající prostředí změříme, zhodnotíme a zařadíme do jednoho ze stupňů vyspělosti. Modely se liší podle posuzované oblasti (procesy, infrastruktura atd.). V dalším kroku společně stanovíme cílový stupeň vyspělosti, který je pro klienta vhodný.

Definujeme projekty ve dvou kategoriích. Krátkodobé projekty - řešení zásadních a aktuálních oblastí. Dlouhodobé projekty - koncepční kroky směřující projekty tak, aby byl dosažen nově stanovený stupeň vyspělosti. Je tedy vytvořen krátkodobý a dlouhodobý plán projektů. Po jejich dokončení je vhodné opakované měření pro posouzení dosažení nového stupně vyspělosti.

Oponentura implementace ICT řešení

Oponentura implementace ICT řešení (HealthCheck) slouží nejen odbornému posouzení dodávaného, nebo dodaného řešení nezávislou společností, která má tým expertů se zkušeností implementace řešení. Samotná diagnostika slouží pro rychlé nalezení chyb a úzkých míst, díky použití naší sofistikované metodiky a osvědčených postupů. Samotná diagnostika je cílena na konkrétní řešení v rámci informačního systému. Jsme tak schopni zjistit úzká místa a sadu doporučení pro aplikace a to vše v kontextu oblasti infrastruktury.

Při diagnostice se nezaměřujeme pouze na úzkou oblast konkrétního HW, SW, systému, nebo aplikace, ale zajímají nás vztahy s okolními systémy, provozované služby. Na základě diagnostiky systému po stránce výkonnosti a funkčnosti poskytujeme sadu konkrétních nápravných opatření. Pro oblast infrastruktury a platforem využíváme diagnostické nástroje, které vybíráme z našich standardů, dle vybraného systému.

Hodnocení návratnosti investice do ICT

Při posouzení výběru vhodného řešení, různých variant rozvoje, nebo obměny informačního systému je nutné pohlížet na potenciální projekt z pohledu investice a délky návratnosti. Často je posouzení návratnosti investice spojováno se studií proveditelnosti.

V případě, že je potřeba do studie dodat finanční část, nebo potřebujete pro rozhodnutí i finanční pohled (TCO, ROI, NPV, dopad do cash flow, členění na CAPEX a OPEX výdaje), jsme schopni rychle vypracovat s využitím metodiky AC Solution Matrix komplexní finanční analýzu, která bude sloužit k rozhodování o finančně nejvhodnějším řešení i pro doložení finanční rozvahy pro business case, žádost o dotaci nebo úvěr.