Zpracování osobních údajů

Informace pro uchazeče o zaměstnání o zpracování osobních údajů

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“)

Správce vašich údajů

Společnost AUTOCONT, a.s., IČ: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11012 (dále jako „Správce“) Vás tímto v souladu s článkem 13 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Účely zpracování vašich údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem na základě oprávněného zájmu za účelem oslovení uchazečů o zaměstnání a realizace náborového procesu.

A) Pro účely oprávněných zájmů Správce, které jsou nezbytné pro řádné fungování podniku a ochranu majetku. Jedná se o zpracování Vašich údajů pro účely:

  • oslovení uchazečů o zaměstnání;
  • zavedení do komunikačních prostředků společností skupiny AUTOCONT;
  • realizace náborového procesu - posouzení kvalifikace, nezbytných předpokladů nebo zvláštních schopností pro výkon pracovní pozice, posouzení požadavků na profesní způsobilost

B) Pro účely, k nimž jste udělili Správci souhlas. Jedná se o zpracování Vašich údajů pro účel:

  • zavedení do evidence uchazečů společností skupiny AUTOCONT k doporučení na jinou vhodnou pozici v rámci skupiny AUTOCONT.

Poskytování Vašich údajů

Správce poskytuje Vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výlučně společnostem v rámci skupiny AUTOCONT, pokud k tomu udělíte souhlas.

Doba zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u Správce uloženy po dobu nezbytně nutnou k zajištění realizace náborového procesu. V případě udělení souhlasu máme Vaše data uložena po dobu 3 let od jeho získání.

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. Pokud prokážete, že zpracování Vašich údajů není oprávněné, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

V případech zpracování Vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše práva můžete uplatnit u Správce. Pokud máte další otázky k nakládání s osobními údaji, napište na ou@autocont.cz

Prohlášení uchazeče o zaměstnání

Prohlašuji, že jsem těmto Informacím plně porozuměl(a), a že uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účel dle čl. II.B.